Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Yasin surəsi və tərcüməsi

Yasin surəsi və tərcüməsi
+364
  • 09 avqust 2018
  • Bölmə: Quran
  • Baxış: 377 443
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: movlan
Mətndə qrammatik səhv var?

"Yasin” surəsi"

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

1) Ya sin.

2) Vəl-Qur`anil-həkim.

3) İnnəkə ləminəl-mursəlin.

4) Əla siratin mustəqim.

5) Tənziləl-əzizir-rəhim.

6) Litunzirə qəvmən ma unzirə abauhum fəhum ğafilun.

7) Ləqəd həqqəl-qəvlu əla əksərihim fəhum la yu`minun.

8) İnna cəəlna fi ə`naqihim əğlalən fəhiyə iləl-əzqani fəhum muqməhun.

9) Və cəəlna min bəyni əydihim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum la yubsirun.

10) Və səvaun ələyhim əənzərtəhum əm ləm tunzirhum la yu`minun.

11) İnnəma tunziru mənittəbəəz-zikrə və xəşiyər-Rəhmanə bil-ğəybi, fəbəşşirhu biməğfirətin və əcrin kərim.

12) İnna nəhnu nuhyil-məvta və nəktubu ma qəddəmu və asarəhum və kullə şəy`in əhsəynahu fi imamin mubin.

13) Vəzrib ləhum məsələn əshabəl-qəryəti iz caəhəl-mursəlun.

14) İz ərsəlna iləyhimusnəyni fəkəzzəbuhuma fəəzzəzna bisalisin fəqalu inna iləykum mursəlun.

15) Qalu ma əntum illa bəşərun misluna və ma ənzələr-Rəhmanu min şəy`in in əntum illa təkzibun.

16) Qalu Rəbbuna yə`ləmu inna iləykum ləmursəlun.

17) Və ma ələyna illəl-bələğul-mubin.

18) Qalu inna tətəyyərna bikum ləin ləm təntəhu lənərcumənnəkum vələyəməssənnəkum minna əzabun əlim.

19) Qalu tairukum məəkum əin zukkirtum bəl əntum qəvmun musrifun

20) Və caə min əqsəl-mədinəti rəculun yəs`a qalə ya qəvmittəbiul-mursəlin.

21) İttəbiu mən la yəs`əlukum əcrən və Muhtədun.

22) Və ma liyə la ə`budul-ləzi fətərəni və iləyhi turcəun.

23) Əəttəxizu min dunihi alihətən in yuridnir-Rəhmanu bizurrin la tuğni ənni şəfaətuhum şəy`ən və la yunqizun.

24) İnni izən ləfi zəlalin mubin.

25) İnni aməntu birəbbikum fəsməun.

26) Qilədxulil-cənnətə qalə ya ləytə qəvmi yə`ləmun.

27) Bima ğəfərə li Rəbbi və cəələni minəl-mukrəmin.

28) Və ma ənzəlna əla qəvmihi min bə`dihi min cundin minəs-səmai və ma kunna munzilin.

29) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum xamidun.

30) Ya həsrətən ələl-ibad, ma yə`tihim min rəsulin illa kanu bihi yəstəhziun.

31) Ələm yərəv kəm əhləkna qəbləhum minəl-quruni ənnəhum iləyhim la yərciun.

32) Və in kullun ləmma cəmiun lədəyna muhzərun.

33) Və ayətun ləhumul-ərzul-məytətu əhyəynaha və əxrəcna minha həbbən fəminhu yə`kulun.

34) Və cəəlna fiha cənnatin min nəxilin və ə`nabin və fəccərna fiha minəl-uyun.

35) Liyə`kulu min səmərihi və ma əmiləthu əydihim əfəla yəşkurun.

36) Subhanəlləzi xələqəl-əzvacə kulləha mimma tunbitul-ərzu və min ənfusihim və mimma la yə`ləmun.

37) Və ayətun ləhumul-ləylu nəsl minhun-nəharə fəiza hum muzlimun.

38) Vəş-şəmsu təcri limustəqərrin ləha, zalikə təqdirul-əzizil-əlim.

39) Vəl-qəmərə qəddərnahu mənzilə hətta adə kəl-urcunil-qədim.

40) Ləş-şəmsu yənbəği ləha ən tudrikəl-qəmərə vələl-ləylu sabiqun-nəhar, və kullun fi fələkin yəsbəhun.

41) Və ayətun ləhum ənna həməlna zurriyyətəhum fil-fulkil-məşhun.

42) Və xələqna ləhum min mislihi ma yərkəbun.

43) Və in nəşə` nuğriqhum fəla sərixə ləhum və la hum yunqəzun.

44) İlla rəhmətən minna və mətaən ila hin.

45) Və iza qilə ləhumuttəqu ma bəynə əydikum və ma xəlfəkum ləəlləkum turhəmun.

46) Və ma tə`tihim min ayətin min ayati Rəbbihim illa kanu ənha mu`rizin.

47) Və iza qilə ləhum ənfiqu mimma rəzəqəkumullahu qaləlləzinə kəfəru lilləzinə am t`imu mən ləv yəşaullahu ət`əməhu in əntum illa fi zəlalin mubin.

48) Və yəqulunə məta hazəl-və`du in kuntum sadiqin.

49) Ma yənzurunə illa səyhətən vahidətən tə`xuzuhum və hum yəxissimun.

50) Fəla yəstətiunə təvsiyətən və la ila əhlihim yərciun.

51) Və nufixə fis-suri fəiza hum minəl-əcdasi ila Rəbbihim yənsilun.

52) Qalu ya vəyl mən bəəs min mərqədina, haza ma vəədər-Rəhmanu və sədəqəl-mursəlun.

53) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum cəmiun lədəyna muhzərun.

54) Fəl-yəvmə la tuzləmu nəfsun şəy`ən və la tuczəvnə illa ma kuntum tə`məlun.

55) İnnə əshabəl-cənnətil-yəvmə fi şuğulin fakihun.

56) Hum və əzvacuhum fi zilalin ələl-əraiki muttəkiun.

57) Ləhum fiha fakihətun və ləhum ma yəddəun.

58) Səlamun qəvlən min Rəbbin rəhimin.

59) Vəmtazul-yəvmə əyyuhəl-mucrimun.

60) Ələm ə`həd iləykum ya bəni Adəmə ən la tə`buduş-şəytanə innəhu ləkum vun mubin.

61) Və əni`buduni haza siratun mustəqim.

62) Və ləqəd əzəllə minkum cibillən kəsirən əfələm təkunu tə`qilun.

63) Hazihi cəhənnəmul-ləti kuntum tun.

64) İsləvhəl-yəvmə bima kuntum təkfurun.

65) Əl-yəvmə nəxtimu əla əfvahihim və tukəllimuna əydihim və təşh ərculuhum bima kanu yəksibun.

66) Və ləv nəşau lətəməsna əla ə`yunihim fastəbəqus-ciratə fəənna yubsirun.

67) Və ləv nəşau ləməsəxnahum əla məkanətihim fəməstətau muziyyən və la yərciun.

68) Və mən nuəmmirhu nunəkkishu fil-xəlqi əfəla yə`qilun.

69) Və ma əlləmnahuş-şi`rə və ma yənbəği ləhu in huvə illa zikrun və Qur`anun mubin.

70) Liyunzirə mən kanə həyyən və yəhiqqəl-qəvlu ələl-kafirin.

71) Əvələm yərəv ənna xələqna ləhum mimma əmilət əydina ən`amən fəhum ləha malikun.

72) Və zəlləlnaha ləhum fəminha rəkubuhum və minha yə`kulun.

73) Və ləhum fiha mənafiu və məşaribu əfəla yəşkurun.

74) Vəttəxəzu min dunillahi alihətən ləəlləhum yunsərun.

75) La yəstətiunə nəsrəhum vəhum ləhum cundun muhzərun.

76) Fəla yəhzunkə qəvluhum, inna nə`ləmu ma yusirrunə və ma yu`linun.

77) Əvələm yərəl-insanu ənna xələqnahu min nutfətin fəiza huvə xəsimun mubin.

78) Və zərəbə lənə məsələn və nəsiyə xəlqəhu qalə mən yuhyil-izamə və hiyə rəmim.

79) Qul yuhyihəlləzi ənşəəha əvvələ mərrətin və huvə bikulli xəlqin əlim.

80) Əlləzi cəələ ləkum minəş-şəcəril-əxzəri narən fəiza əntum minhu tuqidun.

81) Əvələysəlləzi xələqəs-səmavati vəl-ərzə biqadirin əla ən yəxluqə misləhum, bəla vəhuvəl-xəllaqul-əlim.

82) İnnəma əmruhu iza əradə şəy`ən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun.

83) Fəsubhanəlləzi biyədihi mələkutu kulli şəy`in və iləyhi turcə`un.


Tərcüməsi


1 Ya, Sin!
2 (Ya Rəsulum!) Hikmətlə dolu Qurana and olsun ki,
3 Sən, həqiqətən, (Allah tərəfindən göndərilmiş, şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən!
4 Düz yoldasan! (Doğru yol üzrə göndərilən peyğəmbərlərdənsən. Allahın əsl tövhid dini olan islam dinindənsən. Bu yolu tutub gedən haqqa yetişər).
5 Bu Quran (mülkündə) yenilməz qüvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,
6 (Onunla Cahiliyyət dövründə) ataları (Allahın əzabı ilə) qorxudulmamış və (Allahın hökmlərindən, imandan, tövhiddən) qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan!
7 And olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) gerçək olmuşdur, çünki onlar (Allaha və Peyğəmbərinə) iman gətirməzlər. (Biz onların iman gətirməyəcəklərini Öz əzəli elmimizlə bilib lövhi-məhfuzda təsbit etmişik).
8 Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr (zəncir) keçirtmişik. (O həlqələr) onların lap çənələrinə dirənmişdir. Buna görə də başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir. (Kafirlərin əlləri zəncirlə boyunlarına bağlandığı üçün başlarını yuxarı qaldırmağa, gözlərini də aşağı dikməyə məcbur olmuşlar. Onlar boyunlarını bir tərəfə döndərmək, əllərini sağa-sola tərpətmək, ətrafa nəzər salmaq, hətta ayaqlarının altını görmək iqtidarında belə deyillər. Beləliklə, kafirlər nə haqqı görər, nə də ona boyun əyərlər).
9 Biz onların önlərinə və arxalarına sədd çəkib (gözlərini) bağlamışıq. Buna görə də (Allahın qüdrətinə dəlalət edən əlamətləri) görmürlər. (Kafirlərin qəlb gözü kor edilmiş, bütün iman yolları üzlərinə bağlanmışdır. Onlar zahirən görsələr də, mənən kordurlar).
10 (Ya Peyğəmbər!) Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir: iman gətirməzlər!
11 Sən ancaq Qurana tabe olub, Rəhmandan (Onu) görmədən qorxan kimsəni qorxuda bilərsən. Beləsinə (axirətdə) bağışlanacağı və çox gözəl bir mükafata (Cənnətə) nail olacağı ilə müjdə ver!
12 Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların (dünyada) nə etmiş olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi hesaba alıb açıq-aydın Kitabda (lövhi-məhfuzda) təsbit etmişik.
13 (Ya Peyğəmbər!) Sən onlara o şəhər əhlini (antakiyalıları) misal çək! O zaman ki, onlara elçilər gəlmişdi.
14 O zaman onlara iki elçi göndərmişdik, amma onlar ikisini də təkzib etmişdilər. Biz də (o iki elçini) üçüncüsü ilə qüvvətləndirmişdik. Onlar dedilər: “Həqiqətən, biz sizə göndərilmiş elçilərik!”
15 (Antakiyalılar:) “Siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. (Heç bir şeydə bizdən üstün deyilsiniz. Əgər peyğəmbər olsaydınız, mələk qiyafəsində gələrdiniz). Rəhman (sizə) heç bir şey (kitab, möcüzə) nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq yalan danışırsınız!” – dedilər.
16 (Elçilər) dedilər: “Rəbbimiz bizim, doğrudan da, sizə göndərilmiş elçilər olduğumuzu bilir.
17 Bizim vəzifəmiz yalnız (Allahın hökmlərini, peyğəmbərliyi) açıq-aşkar təbliğ etməkdir!”
18 (Antakiyalılar) dedilər: “Biz sizdə bir nəhslik gördük. (Sizin ucbatınızdan bizi bədbəxtlik basdı, bizə uğursuzluq üz verdi. Gəlişinizlə aramıza nifaq düşdü, yurdumuzun bərəkəti çəkildi, yağışımız kəsildi). Həqiqətən, əgər (Allahın elçiləri olmaq iddianızdan) əl çəkməsəniz, sizi mütləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq bir şiddətli əzab toxunacaqdır”.
19 (Elçilər) dedilər: “Sizin nəhsliyiniz (uğursuzluğunuz) öz ucbatınızdandır (öz küfrünüz üzündəndir). Məgər sizə öyüd-nəsihət verildikdə (onu uğursuzluğa, nəhsliyəmi yozursunuz)! Xeyr, siz (günah etməkdə) həddi aşan bir camaatsınız!”
20 Şəhərin (Antakiyanın) ən ucqar tərəfindən (abid) bir kişi (Həbib Həccar) çaparaq gəlib dedi: “Ey qövmüm! Elçilərə tabe olun!
21 Sizdən (haqqa dəvət müqabilində) heç bir muzd (mükafat) istəməyən və özləri də doğru yolda olan kəslərin ardınca gedin!
22 (Antakiyalılar Həbib Həccardan: – Sən bu elçilərə tabe olmusanmı? – deyə soruşduqda o dedi: ) “Axı mən niyə məni yaradana ibadət etməməliyəm?! Siz də (qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!
23 Mən heç Ondan qeyri tanrılarmı qəbul edərəm?! Əgər Rəhman mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni (Allahın əzabından) xilas edə bilməzlər.
24 Belə olacağı təqdirdə mən (haqq yoldan) açıq-aşkar azmış olaram.
25 (Ey Antakiya əhli, yaxud siz ey elçilər!) Həqiqətən, mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Məni eşidin! (İman gətirməyimə şahid olun!)”
26 (Antakiyalılar bu sözü eşidən kimi Həbib Həccarı daşqalaq edib öldürdülər). Ona (şəhid olduğu üçün Allah dərgahından): “Cənnətə daxil ol! – deyildi. (Həbib Həccar Cənnətə daxil olub oradakı nemətləri, hörmət-izzəti gördükdən sonra) dedi: “Kaş qövmüm biləydi ki,
27 Rəbbim məni niyə bağışladı və nəyə görə hörmət sahiblərindən etdi!”
28 Ondan (Həbib Həccardan) sonra tayfasının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərən də deyildik.
29 (Onların cəzası) ancaq dəhşətli (tükürpədici) bir səs (Cəbrailin qışqırtısı) oldu. Dərhal məhv olub (şam kimi sönüb) getdilər.
30 Vay bu bəndələrin halına! Onlara elə bir peyğəmbər gəlməz ki, ona istehza etməsinlər! (Buna görə də əzaba düçar olarlar).
31 Məgər onlar (Məkkə müşrikləri) özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və həmin nəsillərin bir daha onların yanına qayıtmadığını görmürlərmi?
32 Hamı, (bəlli) hamı (qiyamət günü) Bizim hüzurumuza gətiriləcəkdir!
33 Ölü torpaq onlar üçün (qiyamət günü ölüləri dirildəcəyimizə) bir dəlildir. Biz onu (yağışla) dirildir, oradan (arpa, buğda, düyü və s. kimi) dənələr çıxardırıq, onlar da ondan yeyirlər.
34 Biz orada xurma və üzüm bağları əmələ gətirir, bulaqlar qaynadırıq ki,
35 Onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən (yaxud becərmədiklərindən) yesinlər. Hələ də şükür etməzlər?
36 Yerin yetişdirdiklərindən, onların (insanların) özlərindən və bilmədiklərindən (erkək və dişi olmaqla) cütlər yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir! (Eyibsiz və nöqsansızdır!)
37 Gecə də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir. Biz gündüzü ondan sıyırıb çıxardan kimi onlar zülmət içində olarlar.
38 Günəş də (qüdrət əlamətlərimizdən biri kimi) özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hökmüdür).
39 Biz ay üçün mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət, o (həmin mənzilləri başa vurduqdan sonra) dönüb xurma ağacının qurumuş əyri budağı kimi (hilal şəklində) olar.
40 Nə günəş aya çatar (yetişər), nə də gecə gündüzü ötə bilər. (Günəş, ay və ulduzların) hər biri (özünə məxsus) bir göydə (öz hədəqəsində, öz dairəsində) üzər.
41 Övladlarını (yaxud Nuhun tufanı vaxtı ulu babalarını müxtəlif yüklərlə) dolu gəmiyə mindirməyimiz (sonra dənizdə istədikləri yerə getmələri) də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir.
42 Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq.
43 Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Nə bir dadlarına çatan olar, nə də nicat taparlar.
44 Yalnız Bizdən bir mərhəmət olaraq və bir qədər (əcəlləri çatanadək) dolanıb keçinmələri üçün (onları xilas edərik).
45 Onlara (müşriklərə): “Önünüzdə və arxanızda olandan (dünya və axirət əzabından) qorxun ki, bəlkə, rəhm olunasınız!” – deyildikdə (dönüb gedər, öyüd-nəsihətə qulaq asmazlar).
46 Onlara Rəbbinin ayələrindən elə birisi gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər!
47 Onlara: “Allahın sizə verdiyi ruzidən (ehtiyacı olanlara) sərf edin!” – deyildiyi zaman, kafirlər möminlərə: “Allahın istədiyi təqdirdə özü yedirə biləcəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik?!” – deyərlər. Siz (bu etiqadınızla) sadəcə olaraq (haqq yoldan) açıq-aşkar azmısınız.
48 Onlar: “Əgər doğru söyləyirsinizsə, (bir xəbər verin görək) bu vəd (qiyamət günü) nə vaxt yerinə yetəcək?” – deyərlər.
49 Onlar (küçədə, bazarda) bir-biri ilə çənə-boğaz olarkən özlərini saracaq yalnız bir dəhşətli (tükürpədici) səsə (İsrafilin surunun birinci dəfə çalınmasına) bənddirlər.
50 Artıq nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları olar, nə də ailələrinin yanına qayıda bilərlər!
51 Sur (ikinci dəfə) çalınan kimi (qiyamət günü) qəbirlərindən qalxıb sürətlə Rəbbinin hüzuruna axışacaqlar.
52 Onlar deyəcəklər: “Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən (qəbir evindən) kim qaldırdı? (Onlara belə deyiləcək: ) “Bu, Rəhmanın məxluqata buyurduğu vəddir (qiyamət günüdür). Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş!”
53 Yalnız bir dəhşətli səs qopan (İsrafilin axırıncı dəfə surunu çalan) kimi onlar hamısı (haqq-hesab üçün) qarşımızda hazır duracaqlar.
54 Bu gün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz!
55 Cənnət əhli bu gün keflə (əyləncə ilə) məşğuldur.
56 Onlar (mömin kişilər) və zövcələri kölgəliklərdə (yumşaq) taxtlara söykənmişlər.
57 Orada onlar üçün (hər cür) meyvə və istədikləri hər şey vardır.
58 Rəhmli Rəbdən (onlara) “salam” deyiləcəkdir.
59 (Kafirlər Cəhənnəmə varid edilərək onlara belə deyiləcək: ) “Ey günahkarlar! Bu gün (möminlərdən) ayrılın!”
60 Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir,
61 Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!
62 Həqiqətən, (Şeytan) içərinizdən çoxlarını yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?
63 Bu sizə vəd olunan Cəhənnəmdir!
64 Kafir olduğunuza görə bu gün girin ora, yanın!
65 Bu gün (Allaha and olsun ki, biz müşrik, kafir deyildik – dediklərinə görə) onların ağızlarını möhürləyirik. Etdikləri əməllər (qazandıqları günahlar) barəsində onların əlləri Bizimlə danışar, ayaqları isə şəhadət verər.
66 Əgər istəsəydik, (dünyada) gözlərini büsbütün kor edərdik (onları zahiri gözdən də məhrum edərdik) və onda onlar (adət etdikləri) yolda bir-birini ötməyə çalışardılar (və ya doğru yolu tapmaq üçün bir-biri ilə ötüşərdilər, ora-bura vurnuxardılar). Amma (belə bir vəziyyətdə yolu) necə görə bilərdilər? (Lakin Biz onları dünyada belə bir korluğa mübtəla etmədik. Onlar Allahın qüdrət əlamətlərini görür, bununla belə öz pis yollarını tutub gedirdilər. Beləliklə, onlar iman gətirmədilər ki, gətirmədilər).
67 Əgər istəsəydik, onları lap yerlərindəcə elə bir kökə (elə bir şəklə) salardıq ki, nə irəli, nə də geri gedə bilərdilər. (Kafirləri topal edər, meymuna, donuza, daşa döndərərdik. Və ya onları evlərinin içində həlak edərdik, heç tərpənə də bilməzdilər).
68 Hər kəsə uzun ömür versək, onu xilqətcə dəyişib tərsinə çevirərik, başqa şəklə salarıq (qüvvəsini alar, gözünün nurunu aparar, hafizəsini zəiflədib bildiklərini unutdurar, özünü də uşaq kimi edərik). Məgər (kafirlər bütün bunları gördükdən sonra Allahın hər şeyə qadir olduğunu) dərk etməzlərmi?
69 Biz ona (Muhəmməd əleyhissəlama) şer öyrətmədik və bu ona heç yaraşmaz da (lazım da deyildir). Ona vəhy olunan ancaq öyüd-nəsihət və (haqla batili ayırd edən) açıq-aşkar Qurandır ki,
70 Onunla diri olanları (ağıl və bəsirət sahiblərini) qorxutsun və o deyilən söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) kafirlər barəsində gerçək olsun.
71 Məgər (Məkkə müşrikləri) Bizim Öz əllərimizlə (Öz qüdrətimizlə) onlar üçün davarlar yaratdığımızı və özlərinin də onlara sahib olduqlarını görmürlərmi?!
72 Bunları (bu davarları) onların ixtiyarına verdik. Onlardan mindikləri də var, ətini yedikləri də.
73 Onların (o heyvanlarda başqa-başqa) mənfəətləri və içəcəkləri (südləri) də var. Hələ də şükür etməzlərmi?
74 (Müşriklər) bəlkə, özlərinə bir yardım oluna deyə, Allahdan başqa tanrılar (bütlər) qəbul etdilər.
75 (O bütlər) onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Onlar özləri isə bütlər üçün (onları başqalarından qoruyan) hazır əsgərlərdir.
76 (Ya Rəsulum!) Onların (sən peyğəmbər deyilsən, şairsən) sözü səni kədərləndirməsin. Biz onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilirik.
77 Məgər insan (As ibn Vail, yaxud Übeyy ibn Xələf) onu nütfədən yaratdığımızı görmədimi ki, birdən-birə (Rəbbinə) açıq bir düşmən kəsilərək,
78 Öz yaradılışını unudub: “Çürümüş sümükləri kim dirildə bilər?!” – deyə, hələ Bizə bir məsəl də çəkdi.
79 (Ya Peyğəmbər!) De: “Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluqu (yaradılışından əvvəl də, sonra da) çox gözəl tanıyandır!
80 O yaradan ki, sizin üçün yaşıl ağacdan (Ərəbistanda bitən mərx və ifar ağaclarından) od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan (o iki ağacı bir-birinə sürtməklə) od yandırırsınız”.
81 Məgər göyləri və yeri yaradan (bir daha) onlar kimisini yaratmağa qadir deyilmi?! Əlbəttə (qadirdir). (Hər şeyi) yaradan, (hər şeyi) bilən Odur!
82 Bir şeyi (yaratmaq) istədiyi zaman (Allahın) buyurduğu ona ancaq: “Ol!” deməkdir. O da dərhal olar.
83 Hər şeyin hökmü (ixtiyarı) əlində olan (Allah) pakdır, müqəddəsdir. Siz də (qiyamət günü dirilib) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.