Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

"Fələq" və "Nas" surəsini fəziləti

"Fələq" və "Nas" surəsini fəziləti
+1
  • 14 avqust 2016
  • Bölmə: Hədislər
  • Baxış: 5 649
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: admin
Mətndə qrammatik səhv var?
"Fələq" və "Nas" surəsini fəziləti


1-İmam Baqir (ə) buyurdu : Hər kəs Vətr namazında "Qul əuzu birəbbil fələq" və "Qul əuzu birəbinnas" (muəvvəzətəyn) surələrini "Qul huvəllahu əhəd" surəsi ilə oxusa, o şəxsə belə xitab olunar. Ey Allahın bəndəsi sənə muştuluq veririk Allah sənin vətr namazını qəbul etdi.

2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə yazılıb ki hər kəs "Qul əuzu birəbbil fələq" və "Qul əuzu birəbbin-nas" surələrini oxusa, bilki Allah tərəfindən nazil olmuş bütün kitabları oxumuş kəs kimi olar. Uqbə ibn Amirdən rəvayətdə deyir: Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) belə buyurdu: Mənə misli olmayan ayələr nazil olmuşdur. O ayələr muəvvəzətəyndir. (Bu rəvayəti Müslüm özünün Səhih kitabında da nəql etmişdir). Uqbədən (s.ə.v.v.) belə rəvayət edib. O həzrət buyurdu: Ey Uqbə Quranda ən fəzilətli iki surəni sənə öyrətməyimmi? Dedim: Ya Rəsuləllah bəli öyrədin! Beləliklə o həzrət muəvvəzətəyni mənə öyrətdi, sonra onu sübh namazında oxudu və buyurdu: Onu (muəvvəzətəyni) yatan və ytağından qalxan zaman oxu.

3-Fəzl ibn Yəsar deyir: Əbu Cəfərin (ə) belə buyurduğunu eşitdim: Allahın Rəsulunun (s.ə.v.v.) cismində şiddətli ağrılar tapılmışdı. Cəbrail və Mikail (ə) o həzrətin xidmətinə gəldilər. Cəbrail (ə) o həzrətin baş tərəfində Mikail (ə) isə onun ayaq tərəfində oturdu. Beləliklə Cəbrail (ə) "Qul əuzu birəbbil fələq" surəsini Mikail isə "Qul əuzu birəbbin-nas" surəsini oxuyub o həzrəti dua etdilər və Allaha sığındılar.

Pis adət olan vasvaslığı aradan qaldırmaq üçün ərəb ayının on dördündə Nas surəsini bir qaba yazıb onu yuyub, o qabdan su için və onunla dəstəmaz alın. İnşaallah tezliklə vasvaslıqdan nicat tapar.

Deyirlər əgər Həmd və muəvvəzətəyni müqəddəs türbətlə yazıb, qadın və kişiyə içirtsəniz qadın oğlan uşağına hamilə olar. Əsəb xəstəliyini müalicə etmək üçün çoxlu nüsxələrdənbir neçəsini burada qeyd edirəm.
1-Rəvayət olunub ki, Həzrət İmam Rza (ə) bir şəxsin əsəb xəstəliyinin təsirindən bihuş olduğunu gördü. İmam qabda su gətirilməsini tələb etdi. Sonra həzrət Həmd, İxlas, və Muəvvəzətəyn (fələq və nas) surələrini o suya oxudu və suyu onun başına səpdi, beləliklə də o kişi ayıldı. Əgər bir şəxs əsəb xəstəliyinə düçar olsa, bu surələri (Həmd, İxlas, Fələq, Nas) yazıb özündə saxlasa şəfa tapar.

2-İmam Muhəmməd Baqirdən (ə) nəql olunmuş ayrı bir hədisdə yazılıb ki, xəstənin yanında əyləşib Həmd, Fələq, və Nas surələrinin hər birini on dəfə bihuş olmuş xəstəyə oxusanız, o ayılar.

3-Bu xəstəliyə qarşı ər-Rəhman surəsini kağıza yazaraq, “Ayətəl-kürsü”nü isə onun haşiyəsində yazıb özünüzdə saxlayın.

4-Ləyl surəsini əsəb xəstəliyinin təsirindən bihuş olmuş adamın qulağına oxusanız ayılar.

5-Cin surəsini oxuyub əsəbdən bihuş olmuş şəxsə tərəf üfürsən o ayılar.

6-Bu ayəni oxusan və yaxud yazıb onun suyunu içsən əsəb xəstəliyin sağalar.

Ayə -"Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Fəxələfə min bəədihim xəlfun əzaus-səlatə vəttəbəuş-şəhəvati fəsəvfə yəlqunə ğəyyən." (Məryəm 59) "Və səlləllahu əla Muhəmmədin və alihi əcməin."
Yeddi ədəd mərci böyüklüyündə həb, yeddi ədəd qara dənə və yeddi damcı balı suda yaxud yağda qarışdırın. Sonra isə Həmdi, Muəvvəzətəyni “Ayətəl-kürsü”nü, Hədid surəsinin əvvəlinidən (1-ci ayədən 5-ci ayəyə )"tərcəul umur" -a qədər və Həşr surəsinin (21-ci) "Ləv ənzəlna " ayəsindən həmin surənin sonuna qədər düzəltdiyiniz məcuna oxuyun və sonra onu için. İnşaallah şifa taparsınız.

"Məkarimul-əxlaq" kitabında yazılıb ki, bütün xəstəliklərə və dərdlər xatir bu ayələri bir kağıza yazın və xəstə şəxsin paltarına bağlayın inşaallah şifa tapar.
"Bilhəqqi ənzəlnahu və bilhəqqi nəzzələ vəma ərsəlnakə illa mubəşşirən və nəzirən."(əl-İsra-105) "Və nunəzzilu minəl Qurani ma huvə şifaun və rəhmətun lilmuminin". (əl-İsra-82) "Vəma Muhəmmədun illa rəsulun qəd xələt min qəblihir-rusulu, əfəin matə əv qutilə inqələbtum əla əəqabikum . Vəmən yənqəlib əla əqibəyhi." (Ali-İmran-144) "Və amənu bima nuzzilu əla Muhəmmədin və huvəl həqqu min rəbbihim, kəffərə ənhum səyyiatihim və əsləhə baləhum ". (Muhəmməd-2) "Makanə Muhəmmədun əbaəhədin min ricalikum və lakin rəsuləllahi və xatəmən-nəbiyyin." (əl-Əhzab-40) "Vəlləzinə məəhu əşiddau ələl kuffari ruhəmau bəynəhum, tərahum rukkəən succədən yəbtəğunə fəzlən minəllahi və rizvanən simahum fivucuhihim min əsəris-sucudi. Zalikə məsəluhum fittəvrati və məsəluhum fil incili kəzərin əxrəcə şətəhu".(əl-Fəth –29) " Və mubəşşirən birəsulin yəti min bəədi ismuhu əhməd. Fələmma caəhum bilbəyyinati qalu haza sihrun mubin" (əs-Səf-6) ."Vələv ənnə Quranən suyyirət bihil cibalu əv quttiət bihil ərzu əv kullimə bihil məvta .Bəl lillahi əmru cəmiən"(ər-Rəd-31). "Əlməlikul yəvmə lillahil vahidil qəhhar" (Ğafir-16) Və sonda bunu desin, "Bismillahi əlməktubi əla sabiqil-ərşi. "
Bəd nəzəri dəf etmək üçün əllərini üzünün müqabilində tutub, Həmd, Tovhid, və Muəvvəzətəyn surələrini oxusun, və əllərini üzünə çəksin.

Rəvayətdə yazılıb; bir nəfər qızdırmadan İmam Sadiqə (ə) şikayət edib dedi bir aydır ki, qızdırıram. Təbiblərin dediklərinə əməl etdim, ancaq qızdırmam düşmədi. Həzrət buyurdu: Köynəklərinin düymələrini aç, başını köynəyinin içinə daxil edib azan və iqamə de, sonra yeddi dəfə Həmd yeddi dəfə Fələq və yeddi dəfə Nas surəsini oxu. O şəxs dedi: İmamın dediyi kimi etdim elə bil ki, zindandan azad oldum.

Dünya malı kəsb etmək (əldə etmək) üçün bu surələri, (Şəms, Ləyl, Kafirun, Tovhid, Fələq, Nas ) yeddi dəfə oxusun, və sonra desin: "Allahumməcəl li fərəcən və məxrəcən."
Hacətlərinizin qəbul olunmasına xatir ömrünüzdə bircə dəfədə olsa bu xətmə əməl edin:
Şənbə günü Fəth surəsini on dəfə oxuyun. Yekşənbə günü (bazar) Yasin surəsini on dörd dəfə, duşənbə günü (birinci gün) Vaqiə surəsini on dörd dəfə se şənbə günü (ikinci gün) Ərrəhman surəsini on dörd dəfə, çaharşənbə günü (üçüncü gün) Qul uhiyə (Cin) surəsini on dörd dəfə pəncşənbə günü (dördüncü gün) Təbarək (Furqan) surəsini on dörd dəfə, cümə günü Əlif-lam-mim səcdə (Səcdə) surəsini on dörd dəfə oxuyun, və bu surələri oxuyanda onların hər birisini bir məsuma hədiyyə edin. Şübhəsiz ki, hacətiniz qəbul olunacaq., inşəaallah.
Bir şəxs sinə atrısından İmamların (ə) birinə şikayət etdi, Həzrət buyurdu: Qurandan şifa tələb et (al). Çünki Allah Quranda özü buyurur: "Sinədə olanların (dərdlərin) şifası (dərmanı) Qurandır". Məkarim-Əxlaq kitabında yazılıb ki, sinə ağrısı üçün aşağıdakı ayəni oxuyub ona üfürün.
"Və iz qətəltum nəfsən fəddarətum fiha Vəllahu muxricun ma kuntum təktumun" (Bəqərə-72).
Şifa ayəsini yazıb deyin: "Və nunəzzilu minəl Qurani ma huvə şifaun və rəhmətun lilmöminin" (Əl-İsra-82).
Körpəsinə süd verən qadın bu ayəni yazıb onu yuyub suyunu içsə, südü çoxalar.
"Summə qəsət Qulubikum min bəədi zalikə fəhiyəl kəlhicarəti əv əşəddu qəsvətən. Və innə minəl hicarəti ləma yətəfəccəru minhul ənhar. Və innə minha ləma yəşşəqqəqu fəyəxrucu minhul mau, və in minha ləma yəhbitu min xəşyətillahi, və məllahu biğafilin əmma təələmun." (Bəqərə-74).
Böyrək ağrısından və hər cür qəm-qüssədən nicat tapmaq üçün bu ayəni səhər vaxtı yazıb özündə saxlasın.
"İn yəmsəskəllahu bizurrin fəla kaşifə ləhu illa huvə, və in yəmsəskə bixəyrin fəhuvə əla kulli şəyin qədir. Və huvəl Qahiru fəvqə ibadihi, vəhuvəl həkimul xəbir." (Ənam 17-18)
İbn Əbbasdan nəql olunub ki, hər kəsin qulağı ağrıyırsa,
1-Aşağıdakı ayəni oxumağı davam etdirsin. "Fəmən yəstəmiil ənə yəcid ləhu şihabən rəsədən." (Cin-9). Sonra bunu desin. "Kəən ləm yəsməha kəənnə fi uzunəyhi vəqrən" (Loğman-7).

2-Bir şəxs İmam Məhəmməd Baqirin (ə) hüzuruna gəlib qulağının ağır eşitməsindən şikayət etdi. İmam buyurdu ki, əlini qulağına sürtüb bu ayələri oxu. "Ləv ənzəlna hazəl Quranə əla cəbəlin lərəəytəhu xaşiən mutəsəddiən min xəşyətillah, və tilkəl əmsalu nəzribuha linnasi ləəlləhum yətəfəkkərun. Huvəlla-hulləzi la ilahə illa huvə, alimul ğəybi vəşşəhadəti, huvəllahulləzi la ilahə illa huvə, alimul ğəybi vəşşəhadəti, huvərrəhmanur-rəhim. Huvəllahulləzi la ilahə illa huvəl məlikul quddu sussəlamul möminul muhəyminul əzizul cəbbarul mutəkəbbiru, Subhanəllahi əmma yuşrikun. Huvəllahul xaliqul bariul musəvviru ləhul əsmaul husna, yusəbbihu ləhu ma fissəmavati vələrzi, vəhuvəl əzizul həkim." (Həşr-21-24)

3-Qulağını əlinlə tutub aşağıdakı ayəni üç dəfə oxu: "Minha xələqnakum və fiha nuidukum və minha nuxricukum tarrətən uxra." (Taha-55).

4-Bu ayəni yazıb özündə saxla. "Və iza Quriəl Quranu fəstəmiu ləhu və ənsitu ləəlləkum turhəmun." (Əraf-204) "Kəən ləm yəsməha kəənnə fi uzunəyhi vəqrən, fəbəşşirhu biəzabin əlim" (Loğman-7)
Dəful humum kitabında, hakimə qalib gəlmək üçün onun müqabilində (qarşısında) dayanıb de: "Həsbiyəllahu la ilahə illa huvə ələyhi təvəkkəltu və huvə rəbbul ərşil əzim." (Həşr-129) və sonra bu ayələri də onun qarşısında oxu: "Kətəbəllahu ləəğlibənnə ənə və rusuli innəllahə təviyyun əziz." (Mucadilə-21). yaxud bu ayəni oxu: "Yunicillahul-ləzinət-təqəv biməfazə-tihim, la yəməssuhumus-suu və lahum yəhzənun" (Zumər-61).
Xəzanətul əsrar kitabında nəql olunub ki, hər kəs aşağıdakı ayəni ceyran dərisinə yazıb özündə saxlasa, bütün qorxu-hürkülərdən amanda qalar.
"Ya məşərəl cinni vəlins inistətətum ən tənfuzu, latənfuzunə illa bisultan. Fəbiəyyi alai rəbbikuma şəvazun min narin və nuhasin fəla təntəsiran." (ər-Rəhman-33-35).
«İddətud-daimi» kitabında imamlardan rəvayət edilib ki, əgər bir şeydən qorxsan Quranın hansı yerindən istəyirsənsə yüz ayə oxu və sonra bu cümləni üç dəfə de: "İdfə ənnil bəla"
Bir hədisdə belə nəql olunub. Həzrət Rəsul (s.ə.v.v) bu duanı həzrət Əmirəl-mömininə (ə) öyrədib buyurdu: Müşkülə düşən zaman [Quranın] bu zikrini oxusan, Mütəal Allah oxuduğun kələmələrin bərəkətinin xatirinə sənə o giriftarçılıqdan nicat verər. "Bismillahir-rəhmanir-rəhim. La həvlə vəla quvvətə illa billahil əliyyil əzim iyyakə nəəbudu və iyyakə nəstəin."
Mömin "Bəhrun-nəhafe" kitabında yazır, bir kəs müşküllə yaxud giriftarçılıqla qarşılaşsa, vəondan çıxış yolu tapa bilməsə, bu ayəni oxusun nicat tapar. "Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Və ufəvvizu əmri iləllah innəllahə bəsirun bil ibad." (Ğafir-44) ondan sonra bunu de: "İlahi mağaradakı kişinin hörməti xatirinə ki onun ayaqları ilanın ağzındadır, ruzisi qeybdən gəlir, və o Allahın zikrinə məşğuldur, mən çəng atıb Mustafanın ətəyindən yapışıram ki, hacətim rəva olsun.".
Misbah kitabında yazılıb, hər kəs Tur və İnfitar surəsini oxusa, həbsdən xilas olar inşaallah.
Quran ayələrinin xüsusiyyətləri haqqında belə yazılıb, hər kəs aşağıdakı ayəni vacibi namazları qılandan sonra bir həftə ardıcıl (cümə günü əsr namazından başlamaqla) oxusa, Allah-taala onun işlərini asanlaşdırar və onun borcunu boynundun götürər. "Əlanə xəffəfəllahu ənkum və əlimə ənnə fikum zəfən. Fəin yəkun minkum miətun sabirətun yəğlibu miətəyni. Vəin yəkun minkum əlfən yəğlibu əlfəyni biiznillahi vəllahu məəssabirin." (Ənfal-66)
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.