Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Həzrət Əbəlfəz Abbasın ziyarətnaməsi

Həzrət Əbəlfəz Abbasın ziyarətnaməsi
+2
  • 25 mart 2023
  • Bölmə: Dualar
  • Baxış: 1 180
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: movlan
Mətndə qrammatik səhv var?

Səlamullahi və səlamu məlaikətihil-müqərrəbinə və ənbiyaihil-mürsəlin və ibadihis-salihin və cəmii-şühədai vəs-siddiqin vəz-zakiyatut-təyyibati fiyma təğtədi və təruhu əleykə yəbnə Əmirul-muminin.Əşhədu ləkə bit-təslim vət-təsdiq vəl-vəfai vən-nəsihəti li xələfin-nəbiyyil-mürsəl (səlləllahu əleyhi və alihi) vəs-sibtil-müntəcəb vəd-dəlilil-alim vəl-vəsiyyil-mübəlliğ vəl-məzlumil-muhtəzəm.Fə cəzakəllahu ən rəsulihi və ən Əmirul-mumininə və ənil-Həsəni vəl-Hüseyni sələvatullahi ələyhim əfzələl-cəzai bima səbərtə vəhtəsəbtə və əntə.Fə nimə üqbəd-dar.Ləənəllahu mən qətələkə və ləənəllahu mən cəhilə həqqək vəstəxəffə bi hurmətik və ləənəllahu mən halə bəynəkə və bəynə mail-Furat.Əşhədu ənnəkə qutiltə məzlumən və ənnəllahə muncizun ləkum ma vəədkum.citukə yəbnə Əmirul-muminin vafidən iləykum və qəlbi müsəllimun ləkum və tabiun.Və ənə ləkum tabiun və nüsrəti ləkum muəddətun hətta yəhkuməllahu və huvə xeyrul-hakiminə.Fə məəkum la məə əduvvikum.İnni bikum və bi iyabikum minəl-muminin.Və bimən xaləfəkum və qətəlkum minəl-kafirin..Qətələllahu ümmətən qətəlkum bil-əydi vəl-əlsun.

Əssəlamu əleykə əyyuhəl-əbdus-salih.Əl-mütiu lillahi və li rəsulihi və li Əmirul-mumininə vəl-Həsəni vəl-Hüseyni.Səlləllahu ələyhim və səlləm.Əssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh və məğfirətuhu və rizvanuhu və əla ruhikə və bədənikə.Əşhədu ənnə uşhidullahə ənnəkə məzəytə əla ma məza bihil-bədriyyun vəl-mücahidunə fi səbilillah.Əl-munasihunə ləhu fi cihadi ədaihi.Əl-mübaliğunə fi nüsrəti əvliyaihi.Əz-zabbunə ən əhibbaihi.Fə cəzakəllahu əfzələl-cəzai və əksərəl-cəzai və əvfərəl-cəzai və əvfa cəzai əhədinmimmən vəfa bi bəyətihi vəstəcabə ləhu dəvətəhu və ətaə vulatə əmrih.Əşhədu ənnəkə qəd baləğtə fin-nəsihəti və ətəytə ğayətəl-məchudi.Fə bəəsəkəllahu fiş-şühədai və cəələ ruhəkə məə ərvahis-süədai və ətakə min cinanih əfsəhəha mənzilən və əfzələha ğurəfən.Və rəfəə zikrəkə fi illiyyin.Və həşərəkə məən-nəbiyyinə vəs-siddiqin vəş-şühədai vəs-salihin.Və həsunə ulaikə rəfiqa.Əşhədu ənnəkə ləm təhin və ləm tənkul.Və ənnəkə məzəytə əla bəsirətin min əmrikə müqtədiyən bis-salihin və muttəbiyən lin-nəbiyyin.Fə cəməəllahu bəynəna və bəynəkə və bəynə rəsulihi və əvliyaihi fi mənazilil-muxbitin.Fə innəhu ərhəmur-rahimin.

Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd.Və la tədə li fi hazəl-məkanil-mukərrəm vəl-məşhədil-müəzzəm-zənbən illa ğəfərtəhu və la həmmən illa fərrəctəhu və la mərəzən illa şəfəytəhu və la əybən illa sətərtəhu və la rizqən illa bəsəttəhu və la xofən illa aməntəhu və la şəmlən illa cəmətəhu və la ğaibən illa həfiztəhu və dənəytəhu və la hacətən min həvaicid-dünya vəl-axirəti-ləkə fiyha rizən və liyə fiyha səlahun illa qəzəytəha-ya ərhəmər-rahimin.

Əssəlamu əleykə ya Əbəlfəzlil-Abbas ibn Əmirul-muminin.Əssəlamu əleykə yəbnə səyyidil-vəsiyyin.Əssəlamu əleykə yəbnə əvvəlil-qovmi islamən və əqdəmihim iymanən və əqvəmihim bi dinillah və əhvətihim ələl-İslam.Əşhədu ləqəd nəsəhtə lillahi və li rəsulihi və li əxiykə və niməl əxul-muasi.Fə ləənəllahu ümmətən qətələtkə və ləənəllahu ümmətən zələmətkə və ləənəllahu ümmətən istəhəllət minkəl-məharim vəntəhəkət hurmətəl-İslami.Fə niməl-sabirul-mücahidul-muhaminin nasir vəl-əxud-dafiu ən əxiyh əl-mücibu ila taəti Rəbbihi.Ər-rağibu fi ma zəhidə fiyhi ğeyruhu minəs-səvabil-cəzil vəs-sənail-cəmil.Və ləhəqəkəllahu bi dərəcəti abaikə fi cənnatin-nəim.Allahummə inni təərrəztu li ziyarəti əvliyaikə rəğbətən fi səvabikə və rəcaən li mğfirətikə və cəzili ihsanikə.Fə əsəlukə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Alihit-tahirinə və ən təcələ rizqi bihim darrən və əyşi bihim qarrən və ziyarəti bihim məqbulətən və həyati bihim təyyibətən və ədricni-idracəl-mukrəminə vəcəlni mimmən yənqəlibu min ziyarəti məşahidi əhibbaikə muflihən muncihən qəd istəvcəbə ğufranəz-zunub və sətrəl-uyub və kəşfəl-kurub.İnnəkə əhlut-təqva və əhlul-məğfirəh.
زيارة العباس (عليه السلام)
سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيائِهِ الْمُرْسَلِينَ، وَعِبادِهِ الصّالِحِينَ وَجَمِيعِ الشُّهَداءِ وَالصِّدِّيقِينَ، وَالزَّاكِياتُ الطَّيِّباتُ فِيـَما تَغْتَدِي وَتَرُوحُ عَلَيْكَ يَابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْوَفاءِ وَالنَّصِيحَةِ، لِخَلَفِ النَّبِيِّ(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) الْمُرْسَلِ، وَالسِّبْطِ الْمُنْتَجَبِ، وَالدَّليلِ الْعالِمِ، وَالْوَصِيِّ الْمُبَلِّغِ، وَالْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ، فَجَزاكَ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ وَعَنْ فاطمةَ والْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ(صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ) أَفْضَلَ الْجَزاءِ، بِما صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَأَعَنْتَ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَكَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُراتِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ مَظْلُوماً، وَأَنَّ اللهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ، جِئْتُكَ يَابْنَ أَمِيرِ اْلُمْؤْمِنينَ وَافِداً اِلَيْكُمْ، وَقَلْبِي مُسَلِّمٌ لَكُمْ وَتابِعٌ، وَأَنَا لَكُمْ تابِـعٌ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، حَتّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّكُمْ، إِنّي بِكُمْ وَبِإيابِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنينَ، وَبِمَنْ خالَفَكُمْ وَقَتَلَكُمْ مِنَ الْكافَرينَ، قَتَلَ اللهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ بِالأَيْدِي وَالأَلْسُنِ.
ثمّ ادخل فانكبّ على القبر وقلْ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الصّالِحُ الْمُطِيعُ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَالْحَسَنِ والْحُسَيْنِ(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ)، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوانُهُ وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَنِكَ، أَشْهَدُ وأُشْهِدُ اللهَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَى بِهِ الْبَدْرِيُّونَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللهِ الْمُناصِحُونَ لَهُ فِي جِهادِ أَعْدائِهِ، الْمُبالِغُونَ فِي نُصْرَةِ أَوْلِيائِهِ، الذّابُّونَ عَنْ أَحِبّائِهِ، فَجَزاكَ اللهُ أَفْضَلَ الْجَزاءِ، وَأَكْثَرَ الْجَزاءِ، وَأَوْفَرَ الْجَزاءِ، وَأَوْفَى جَزاءِ أَحَدٍ مِمَّنْ وَفَى بِبَيْعَتِهِ، وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَأَطاعَ وُلاةَ أَمْرِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بالَغْتَ فِي النَّصِيحَةِ وَأَعْطَيْتَ غايَةَ المَجْهُودِ، فَبَعَثَكَ اللهُ فِي الشُّهَداءِ، وَجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْواحِ السُّعَداءِ، وَأَعْطاكَ مِنْ جِنانِهِ أَفْسَحَها مَنْزِلاً وَأَفْضَلَها غُرَفاً، وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، وَحَشَرَكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفيقاً، أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَلَمْ تَنْكُلْ، وَأَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِياً بِالصّالِحِينَ، وَمُتَّبِعاً لِلنَّبِيّينَ، فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِهِ وَأَوْلِيائِهِ فِي مَنازِلِ الْمُخْبِتِينَ، فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ.
ثمّ صرْ الى الرأس الشريف وصلّ ركعتين وادعُ بهذا الدعاء: اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلا تَدَعْ لي فِي هذَا الْمَكانِ الْمُكَرَّمِ وَالْمَشْهَدِ الْمُعَظَّمِ ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمّاً إِلَّا فَرَّجَتَهُ، وَلا مَرَضاً إِلَّا شَفَيْتَهُ، وَلا عَيْباً إِلَّا سَتَرْتَهُ، وَلا رِزْقاً إِلَّا بَسَطْتَهُ، وَلا خَوْفاً إِلَّا آمَنْتَهُ، وَلا شَمْلاً إِلَّا جَمَعْتَهُ، وَلا غائِباً إِلَّا حَفِظْتَهُ وَأَدْنَيْتَهُ، وَلا حَاجَةً مِنْ حَوائِجِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَكَ فيها رِضَىً وَلِيَ فِيهَا صَلاحٌ إِلَّا قَضَيْتَها يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.
ثمّ عدْ الى جهة الرّجلَيْن وقلْ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبّاسَ ابْنَ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ أَوَّلِ الْقَوْمِ إِسْلاماً، وَأَقْدَمِهِمْ إِيْمَاناً وَأَقْوَمِهِمْ بِدينِ اللهِ، وَأَحْوَطِهِمْ عَلَى الإِسْلامِ، أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَخيكَ فَنِعْمَ الأَخُ الْمُواسي، فَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً اسْتَحَلَّتْ مِنْكَ الْمَحارِمَ، وَانْتَهَكَتْ حُرْمَةَ الإِسْلامِ، فَنِعْمَ الصّابِرُ الْمُجاهِدُ الْمُحامِي النّاصِرُ، وَالأَخُ الدّافِعُ عَنْ أَخيهِ، الْمُجيبُ اِلى طَاعَةِ رَبِّهِ، الرّاغِبُ فيـما زَهِدَ فيهِ غَيْرُهُ مِنَ الثَّوابِ الْجَزيلِ وَالثَّناءِ الْجَميلِ، وَأَلْحَقَكَ اللهُ بِدَرَجَةِ آبائِكَ فِي جَنّاتِ النَّعيمِ، اَللّـهُمَّ إِنّي تَعَرَّضْتُ لِزِيارَةِ أَوْلِيائِكَ رَغْبَةً فِي ثَوابِكَ، وَرَجَاءً لِمَغْفِرَتِكَ وَجَزيلِ إِحْسانِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ، وَأَنْ تَجْعَلَ رِزْقِي بِهِمْ دارّاً وَعَيْشِي بِهِمْ قارّاً، وَزِيارَتِي بِهِمْ مَقْبُولَةً وَحَياتِي بِهِمْ طَيِّبَةً، وَأَدْرِجْنِي إِدْراجَ الْمُكْرَمِينَ، وَاجْعَلْني مِمَّنْ يَنْقَلِبُ مِنْ زِيارَةِ مَشاهِدِ أَحِبّائِكَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً، قَدِ اسْتَوْجَبَ غُفْرانَ الذُّنُوبِ وَسَتْرَ الْعُيُوبِ وَكَشْفَ الْكُرُوبِ، إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.