Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Nüdbə duası

Nüdbə duası
+4
  • 03 aprel 2022
  • Bölmə: Dualar
  • Baxış: 5 800
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: movlan
Mətndə qrammatik səhv var?

Nüdbə - aqlamaq, gözləmək mənasındadır, ahənglə gözəl sözləri ağlayaraq oxumaq deməkdir. Bu dua imam Məhdinin (ə.f.) Qeybinə dəlalət edən duadır.

Nüdbə duası altıncı imam imam Cəfəri-Sadiq (ə) tərəfindən nəql olunmuş duadır. Onu dörd halda oxumaq tövsiyyə olunur.

Cümə günü.
Fitr günü.
Qurban günü.
Ğədir-xum günü.


Nüdbə duasının oxunuşu

Bismilləhir Rahmənir Rahim
Əlhəmdu lillahi Rabbil-aləmin,və salləllahu əla seyyidina Muhammədin nəbiyyihi və əlihi vəsəlləmə təslima. Əllahummə ləkəl-həmdu əla ma cəra bihi qəzaukə fi-əvliyaikəl-ləzinə istəxləstəhum li-nəfsikə və dinikə izəxtərtə ləhum cəzilə ma indəkə minən-nəimil-muqim, əlləzi la zəvələ ləhu və ləzmihlal, bədə ən şərədtə ələyhimuz-zuhdə fi-dərəcati hazihid-dunyəd-dəniyyəti və zuxrufha və zibriciha, fəşərətu ləkə zalikə və əlimtə minhumul-vəfaə bihi fəqabiltəhu və qarrabtəhum və qaddəmtə ləhumuz-zikrəl-əliyyə vəs-sənaəl cəliyy, və əhbəttə ələyhim məlaikətək,və kərramtəhum bi-vəhyik, və rafəttəhum bi ilmik, və cəəltəhumuz-zəriətə iləykə vəl-vəsilətə ila rizvanik, fə bəzun əskəntəhu cənnətəkə ila ən əxractəhu minha, və bəzun həməltəhu fi fulkil, və nəccəytəhu və mən amənə məəhu minəl hələkəti birahmətik, və bəzun ittəxəztəhu li nəfsikə xəlila, və səələkə lisanə sidqin fil-axirin, fəəcəbtəhu və cəəltə zalikə əliyya,və bəzun kəllətəhu min şəcəratin təklima və cəəltə ləhu min əxihi radən və vəzira, və bəzun əvlədtəhu min ğayri əb və ayətəhul-bəyyinati və əyyədtəhu bi ruhil qudus, və kullun şəratə ləhu şəriətən və nəhəctə ləhu minhaca və təxəyyərtə ləhu əvsiyaə mustəhfizən bədə mustəhfizin, min muddətin ila muddətin iqamətən lidinik, və huccətən əla ibadik və li-əlla yazuləl-həqqu ən məqarrih və yəğlibəl batilu əla əhlih və la yəqulə əhədun ləvla ərsəltə iləyna rasulən munzira və əqamtə ləna ələmən hadiyən fənəttəbiə ayatikə min qabli ən nəzillə və nəxza,ila ənintəhəytə bil-əmri ila habibikə və nəcibikə Muhammədin səlləllahu ələyhi və alih,fə kanə kəməntəcəbtəhu səyyidə mən xələqtəh,və səfvətə mənistəfəytəhu və əfzələ mənictəbəytəhu və əkramə mənitə-mədtəh,qaddəmtəhu əla ənbiyaik, və bəəstəhu iləs-səqələyni min ibadik və əvtətəhu məşariqakə və məğaribək və səxxərtə ləhu-buraq, və əvdətəhu ilmə ma kanə və ma yəkunu ilənqizai xəlqik, summə nəsərtəhu bir-rub və həfəftəhu bi-cəbrailə və mikailə vəl musəvviminə min məlaikətik və vəədtəhu ən tuzhirə dinəhu ələd-dini kullihi vələv kərihəl-muşrikun, və zalikə bədə ən bəvvətəhu mubəvvə sidqin min əhlih və cəəltə ləhu və ləhum əvvələ bəytin vuziə linnasi ləlləzi bi-bəkkətə mubarəkən və hudən lil-aləmin, fihi ayətun bəyyinatun məqamu ibrahimə və mən dəxələhu kanə aminə, və qultə innəma yuridullahu liyuzhibə ənkumur-ricsə əhləl-bəyti və yutəhhirakum təthira. Summə cəaltə əcrə Muhammədin səlavatukə ələyhi və alihi məvəddətəhum fi kitabik, fə-qultə qul lə əsəlukum ələyhi əcrən illəl-məvəddətə fil-qurba. Və qultə ma səəltukum min əcrin fəhuvə ləkum, və qultə ma əsəlukum ələyhi min əcrin illa mən şaə ən yuttəxizə ila Rabbihi səbila fəkanu humus-səbilə iləykə vəl-məslək ila rizvanik, fələmmənqazət əyyamuhu əqamə vəliyyəhu əliyyəbnə əbi talibin səlavatukə ələyhima və alihima hadiya, iz kanə huvəl-munzira və li-kulli qavmin had, fə qalə vəl-mələu əmaməh. Mənkuntu məvlahu fə əliyyun məvləh, əllahummə vali mən valah və adi mən adah, vənsur mən nəsərəh, vəxzul mən xəzələh, və qalə mən kuntu əna nəbiyyəhu fə əliyyun min şəcəratin vahidəh və sairun-nas min şəcərin şətta, və əhəlləhu məhəllə harunə min musa, fə qalə ləhu əntə minni bi-mənziləti harunə min musa illa ənnəhu la nəbiyyə bədi, və zəvvəcəhubnətəhu səyyidətə nisail-aləmin və əhəllə ləhu min məscidihi ma həllə ləhu və səddəl-əvbabə illa babəh,summə əvdəəhu ilməhu və hikmətəh, fə qalə əna mədinətul-ilmi və əliyyun babuha, fəmən əradəl-mədinətə vəl-hikmətə fəlyətiha min babiha, summə qalə əntə əxi və vəsiyyi və varisi, ləhmukə min ləhmi və dəmukə min dəmi və silmukə silmi və hərbukə hərbi, vəl-imanu muxahtun ləhməkə və dəməkə kəma xalətə ləhmi və dəmi və əntə ğədən ələl-həvzi xəlifəti və əntə təqzi dini və tuncizu idati və şiətukə əla mənabira min-nurin mubyəzzətən vucuhuhum həvli fil-cənnəti və hum cirani, vələv la əntə ya əliyy, ləm yurafil-muminunə bədi, və kanə bədəhu hudən minəz-zəlal və nurən minəl-əma və həbləllahil-mətin və siratəhul-mustəqim la yusbəqu bi qərabətin fi rahim və la bi-sabiqatin fi din, vəla yulhəqu fi mənqabətin min mənaqibih,yəhzu həzvər-rasuli səlləllahu ələyhima və alihima. Və yuqatilu ələt-təvil və la təxuzuhu filləhi ləvmətu laim, qad vətəra fihi sənadidəl-ərəb və qatələ əbtaləhuç və navəşə zubanəhum fə əvdəə qulubəhum əhqadən bədriyyətən və xəybəriyyətən və huneyniyyətən və ğəyrahunnə fəəzzəbbət əla ədavətih və əkəbbət əla munabəzətih,hətta qətələn-nakisinə vəl-qasitinə vəl-mariqin,və ləmma qəza nəhbəhu və qatələhu əşqal-axirinə yətbəu əşqal-əvvəlin, ləm-yumtəsəl-əmru rasulillahi səlləllahu ələyhi və alihi fil-hadinə bədəl-hadin, vəl-ummətu musirratun əla məqtih, muctəmiətun əla qatiəti rahimih və iqsai vələdihi illəl-qalilə mimmən vəfa li-riayətil-həqqi fihim fə-qutilə mən qutil, və subiə mən subi və uqsiyə mən uqsi, və cərəil qəzau ləhum bima yurca ləhu husunul-məsubəti iz kanətil-ərzu lillahi yurisuhə mən yəşau min ibadihi vəl-aqibətu lil-muttəqin və subhanə Rabbina in kanə vədu Rabbina lə-məfula və lən yuxlifəllahu vədəhu və huvəl-əzizul-həkim, fə-ələl-ətaibi min əhli-bəyti Muhammədin və əliyyin səlləllahu ələyhima və alihima fəl-yəkbil bakun, və iyyahum fəl-yəndubin-nadibun və li-mislihim fəl-tuzrifid-dumu, vəl-yəsruxis-sarixun, və yəziccəz-zaccun, və yəiccul-accun, əynəl-həsənu əynəl huseyn əynə-əbnaul-huseyni salihun bədə salih,və sadiqun bədə sadiq əynəs-səbilu bədəs-səbil əynəl-xiyəratu bədəl-xiyərah əynəl-şumust-taliəh əynəl-əqmarul-munirah əynəl-əncumuz-zahirah əynə-əlamud-dini və qavəidul-ilm əynə bəqiyyətullahil-ləti la təxlu minəl-itratil-hadiyəh əynəl-muəddu li-qati dabiriz-zələməh əynəl-muntəzəru li-iqamətil əmti vəl-ivəc əynəl-murtəca li-izalətil-cəvri vəl-udvan əynəl-muddəxəru li-təcdidil-fəraizi vəs-sunən əynəl-mutə-xəyyəru li-iadətil-milləti vəş-şəriəh əynəl-muəmməlu li-ihyail-kitabi və hududih əynə muhyi məalimid-dini və əhlih əynə qasimu şəvqatil-mutədin əynə hadimu əbniyətiş-şirki vən-nifaq əynə mubidu əhlil-fusuqi vəl-isyani vət-tuğyan əynə hasidu furul-ğəyyi vəş-şiqaq əynə tamisu asariz-zəyği vəl-əhva əynə qatiu həbailil-kizbi vəl-iftira əynə mubidul-utati vəl-məradəh əynə mustəsilu əhlil-inadi vət-təzlili vəl-ilhad əynə muizzul-əvliyai və muzillul-əda əynə camiul-kəliməti ələt-təqva əynə babullahil-ləzi minhu yuta əynə vəchullahil-ləzi iləyhi yətəvəccəhul-əvliya əynəs-səbəbu muttəsilu bəynəl-ərzi vəs-səma əynə sahibu yəvmil-fəthi və naşiru rayətil-huda əynə muəllifu şəmlis-səlahi vər-riza əynət-talibu bi zuhulil ənbiyai və əbnail-ənbiya əynət-talibu bi-dəmil-məqtuli bi-kərbəla əynəl-mənsuru əla mənitəda ələyhi vəftəra əynəl-muztərulləzi yucabu iza dəa əynə sədrul-xəlaiqi zul-birri vət-təqva əynəbnun-nəbiyyil-mustəfa, vəbnu Əliyyil-Murtəza, vəbnu Xədicətəl-ğərra, vəbnu Fatimətul-kubra bi-əb əntə və ummi və nəfsi ləkəl-viqau vəl-hima, yəbnəs-sadətil-muqarrabin, yəbnən-nucəbail-əkrəmin, yəbnəl-hudatil-məhdiyyin,yəbnəl-xiyərətil-muhəzzəbin, yəbnəl-ğətarifətil-əncəbin, yəbnəl-ətaibil-mutəhhərin, yəbnəl-xəzarimətil-muntəcəbin, yəbnəl-qaməqimətil-əkramin, yəbnə buduril-munirəh, yəbnəs-surucil-muziyəh, yəbnəş-şuhubis-saqibəh, yəbnə əncumiz-zahirah, yəbnəs-subulil-vazihəh, yəbnəl-əlamil-laihəh, yəbnəl-ulumil-kamiləh, yəbnəs-sunənil-məşhurəh, yəbnəl-məalimil-məsurah, yəbnəl-mucizatil-məvcudəh, yəbnəd-dəlailil-məşhudeh, yəbnəs-siratil-mustəqim, yəbnən-nəbəil-əzim, yəbnə mən huvə fi umumil-kitabi lədəəllahu əliyyun həkim, yəbnəl ayəti vəl-bəyyinat, yəbnəd-dəlailiz-zahirat, yəbnəl-bərahinil-vazihətil-bahirat, yəbnəl-hucəcil-baliğat, yəbnən-niəmis-sabiğat, yəbnə taha vəl muhkəmat, yəbnə yasin vəz-zariyat, yəbnət-turi vəl-adiyat yəbnə mən dəna fətədəlla fə kanə qabə qəvsəyni əv ədna dunuvvən vəqtirabən minəl-əliyyin əla, ləytə şiri əynəstəqarrat bikən-nəva bəl əyyu ərzin tuqillukə əv səra əbi rəvzaəv ğəyriha əm zi-tuva əzizun ələyyə ən ərəl-xəlqa və la tura. və la əsməə ləkə həsisən və la nəcva, əzizun ələyyə ən tuhtə bikə duniyəl-bəlva, və la yənaləkə minni zəcicun və la şəkva, bi nəfsi əntə min muğəyyəbin ləm yəxlu minna, bi nəfsi əntə min nazihin ma nəzəhə ənna, bi-nəfsi əntə umniyyətu şaiqin yətəmənna min muminin və muminətin zəkəra fəhənna, bi-nəfsi əntə min əqidi izzin la yusama, bi-nəfsi əntə min əsili məcdin la yucara, bi-nəfsi əntə min tiladi niəmin la tuzaha,bi-nəfsi əntə min nəfisi şərəfin la yusava,ila məta əharu fikə ya məvlayə və ila məta və əyyu xitabin əsifu fikə və əyyə nəcva əzizun ələyyə ən ucabə dunəkə və unağa,əzizun ələyyə ən əbkiyəkə və yəxzuləkəl-vəra,əzizun əvila vəl-buka həl min cəzuin fə-usaidə cəzəəhu iza xəla həl qaziyət əynun fəsaədəduha əyni ələl-qəza həl iləykə yəbnə əhmədə səbilun fə tulqa həl-yəttəsilu yəvmuna minka bi-idətin fənəhza məta nəridu mənahilək ər-raviyyətə fənərva məta nəntəqiu min əzbi maikə fəqəd taləs-səda məta nuğadikə və nuravihukə fə nəqirru əyna məta təranə və nəraka və qəd nəşərtə li vaən-nəsri tura,ətəranə nəhuffu bikə və əntə tə-ummul-mələə və qad mələtəl-ərzə ədla,və əzaqtə ədaəkə həvanən və iqaba,vəəbərtəl-utatə və cəhədətəl həqqi və qatəətə dabirəl-mutəkəbbitin, vəctəsəstə usuləz-zalimin və nəhnu nəqulu əlhamdu lillahi Rabbil-aləmin. Əllahummə əntə kəşşaful-kurabi vəl-bəlva, və iləykə əstədi fə indəkəl-ədva, və əntə Rabbul axirəti vəd-dunya, fə-əğis yağiyasəl mustəğisinə ubəydəkəl-mubtəla, və ərihi səyyidəhu ya şədidəl quva, və əzil ənhu bihil əsa vəl-cəvaa, və bərrid ğəliləhu ya mən ələl-ərşistəva, və mən iləyhir-ruca vəl muntəha. Əllahummə və nəhnu əbidukət-taiqunə ila vəliyyikəl muzəkkiri bikə və binəbiyyik, xələqtəhu ləna ismətən və məlaza, və əqəmtəhu ləna qivamən və məaza, və cəəltəhu lil mumininə minna imama, fə bəlliğhu mina təhiyyətən və səlama, və zidna bi-zalikə ya Rabbi ikrama, vəcəl mustəqərrahu ləna mustəqarran və muqama, və ətmim nimətikə bi-təqdimikə iayhu əmaməna hətta turidəna cinanəkə və murafəqətəş-suhədai min xuləsaik. Əllahummə səlli əla Muhammədin və ali Muhamməd və səlli əla Muhammədin cəddihi və rasulikəs-səyyidil-əkbəri və əla əbihis-səyyidil-əsğəri və cəddətihis-siddiqətil-kubra Fatimətə binti Muhammədin səlləllahu ələyhi və alih və səlləmə və əla mənistəfəytə min əbaihil-bərərəti və ələyhi əfzələ və əkmələ və ətəmmə və ədvəmə və əksəra və əvfəra ma səllətə əla əhadin min əsfiyaikə və xiyəratikə min xəlqikə və səlli ələyhi səlatən la ğayətə li-ədədiha, və la nihayətə li-mədədiha, və la nəfadə li-əmədiha.əllahummə və əqim bihil-həqq,və ədxiz bihil-batil,və ədil bihi əvliyaək, və əzlil bihi ədaək,vəsililləhummə bəynəna və bəynəhu vuslətən tuəddi ila murafəqəti sələfih, vəcəlna mimmən yəxuzu bihuczətihim, və yəmkusu fi zillihim, və əinna əla tədiyəti huquqihi iləyh, vəl-ictihadi fi taətih, vəctinabi məsiyətih, vəmnun ələyna bi rizah, və həbləna rafətəhu və rahmətəhu və duaəhu və xəyrahu ma nənalu bihi səətən min rahmətik, və fəvzən indək, vəcəl səlatəna bihi məqbuləh və zunubəna bihi məğfurəh,və duaəna bihi mustəcaba, vəcəl ərzaqana bihi məbsutəh və humuməna bihi məkfiyyəh, və həvaicəna bihi məqziyyəh, və əqbil iləyna bi-vəchikəl-kərim, vəqbəl təqarrubəna iləyk, vənzur iləyna nəzratən rahimətən nəstəkmilu bihəl-kəramətə indək, summə la təsrifha ənna bi-cudik, vəs-qina min havzi cəddihi səlləllahu ələyhi və alihi bi-kəsihi və biyədihi rayyən raviyyən həniən saiğən la zəmmə bədəh, ya ərhəmər-rahimin.


Nüdbə duasının tərcüməsi


Bismilləhir Rahmənir Rahim
Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allahın salavat və salamı seyyidimiz, ağamız, Allahın Peyğəmbəri Muhəmmədə və onun övladlarına olsun. İlahi,Sənin övliyaların barədə cərəyan edən hadisələr barədə Sənə həmd olsun Elə övliyalar ki, onları Özün və dinin üçün xalisləşdirmisən.
Çünki, onlara Öz yanında olan əbədi nemətlər bəxşiş etmisən ki, o nemətlər əbədidir. Heç vaxt zail olub aradan getməz, məhv olmaz. (bu nemətləri) bu alçaq təbiətli dünyanın, onun bər-bəzəkli zər-zivərli dərəcələrində zöhdü onlar üçün şərt etdikdən, onların da bu şərti qəbul edib öz əhdlərinə vəfalı olduqlarını bildikdən sonra (əta etdin) və onları (Öz dərganhna) qəbul və müqərrəb etdin.

Yüksək zikri, aşkar sənanı onlar üçün təqdim etdin, onlara məlaikə nazil edib Öz vəhyinlə onları əzizlədi, Öz elminlə onlara yardım (əta) etdin, onları Özünə doğru şəfatəçi, razılığına çatmaq üçün vasitə qərar verdin. Sonra onların bəzilərini (Həzrəti Adəmin) Cənnətdən çıxarana qədər orada məskunlaşdırdır. Bə"zilərini isə (Həzrəti Nuhu) Öz nicat gəminə mindirib onu və onunla birlikdə iman gətirənləri Öz rəhmətinlə həlak olmadan nicat verdin. Bə"zilərin isə Özün üçün xəlil (dost) seçdin, o da Səndən sonrakı ümmətlər içrə sadiq dil, istədi. Səndə onun istəyini qəbul etdin və onları uca məqamlı etdin Bə"ziləri(həzrəti Musa) ilə ağac vasitəsi ilə danışdın və onun üçün qardaşından (Harundan) arxa, kömək və vəzir qərar verdin;

Bəzilərini isə (həzrəti İa) atasız olaraq dünyaya gətirdin və ona aşkar mö"cüzələr əta edib Ruhul qüdüsla onu tə"yid etdin.

Bunların hər biri üçün şəriət yol müəyyən etdin. Onlar üçün canişinlər seçdin ki, hər biri digərindən sonra, müəyyən müddətdə dini hifz etdilər. Sənin dinini bərqərar edənlər dirçəldənlər Sənin bəndələrinə höccət və dəlil olsunlar ki, haqq Öz qərargahından məhv olub aradan getməsin və nəticədə batil əhli haqq əhlinə qələbə çalmasın.Həmçinin bir kəs deməsin ki, "Ey Rəbbimiz, əgər Sən bizə (İlahi əzabdan) qorxudan bir rəsul göndərib (onları) hidayətçi, əlamət qərar versəydin biz də zəlil və xar olmamış, işimizi Sənin həbibin və nəcib bəndən Mühəmməd (s) çatmamış Sənin mö"cüzələrinə tabe olardıq"-deməsin,və o,(həzrəti Mühəmməd)Sənin seçdiyin kimi, xəlq etdiklərinin ağası, seçdiyin bəndələrin seçilmişi, onların əfzəli, e"timad etdiyin bəndələrin ən kəramətlisi, oldu.Sən onu Öz peyğəmbərlərindən öncəyə keçirtdin, Öz bəndələrindən olan səqəleynə (cinlərə və insanlara) peyğəmbər seçdin, Öz məğrib və məşriqlərini onun ayaqları altından keçirtdin,. Büraqı onun üçün müsəxxər(ram) etdin, onun ruhunu Öz asimanına doğru pərvaz etdirdin, Xilqətin vaxtı qurtarana kimi olmuş və olacaq hər bir şeyin elmini onda əmanət verdin Sonra (düşmənlərinin mö"minlərdən qorxması ilə) onu nüsrətə yetindin, onu Cəbrəil, Mikail və əlaməti olan mələklərinlə əhatə etdin ona və"də verdin ki, onun dinini müşriklərin xoşlmadıqlarına baxmayaraq bütün dinlərə qalib edəsən, və bu iş onu sadiq bir nazil olan kimi geri qaytardıqdan sonra oldu. Və oranı(qayıtdığı evi ) o və onlar üçün ilk beyt qərar verdik ki, "Camattın ibadəti üçün qoyulan ilk ev o evdir ki, Bəkkədədir, bərəkətli olub aləmlər üçün hidayətdir, onda aydın nişanələr-İrahim əleyhissalam)-ın məqamı vardır. Hər kəs oraya daxil olasa, əmin-amanlıqda olar" ("Ali Imran" surəsi, 96) və Əhli-Beyt(ə) barəsində buyurdun:"Allahın iradəsi bu olmuşdur ki, yalnız Siz Əhli-beytdən hər növ çirkinliyi, aludəliyi aradan aparıb Sizi pak-pakizə qərar versin" (Əhzab-53)

Sonra Mühəmməd (s)-ın muzdunu onlara aşkar məhəbbət qərar verdin və buyrdun ki, "(Ya Mühəmməd) xalqa De: Mən bu risalət müqabilində sizdən, Əhli-beytimə aşkar məhəbbət bəsləməkdən savayı bir muzd istəmirəm"

Həmçinin buyurdun ki, "Bu iş müqabilində sizdən bir şey istəyirəmsə, o, sizin xeyrinizədir" və buyurdun ki: "bu iş müqabilində sizdən bir haq, muzd istəmirəm"

Öz Rəbbinə doğru yolu seçmək istəyənlərdən başqa yalnız onlar (imamlar) Sənə doğru yol, Sənin razılığna doğru bir məsləkdirlər.

Elə ki, onun ömrü sona çatdı (Qədir Xumad) öz vəlisi Əliyyibni Əbi Talib (ə) ayağa qaldırıb (Allahın əmri ilə) hidayətçi etdi, Çünki o (Peyğəmbər) İlahi əzabdan qorxdudan idi və hər bir qövm üçün də bir hidayətçi olmalıdır.

Camaat Peyğəmbərin (s) ətrafını tutmuş halda buyurdu: "Mən hər kimin mövlası və ixtiyar sahibiyəmsə, Əli də onun mövlası və ixtiyar sahibidir. İlahi, onu sevəni sev, ona kömək edənlərə kömək et! Onu xar etmək istəyənləri xar et!, Sonra buyuru: "Mən hər kəsin peyğəmbəriyəmsə, Əli də onun əmirdir" və buyuru: "Mən və Əli vahid bir şəcərədənik, sair şəxslər isə müxtəlif şəcərələrdəndir."

Peyğəmbər(s) özünü Musaya, Əlini isə onun vəziri və canişini olan Haruna bənzədib buyurdu: "Sənin mənimlə olan münasibətin Harunun Musa ilə olan münasibəti kimidir; bu fərqlə ki, məndən sonra heç bir peyğəmbər yoxdur" və öz qızını ona ərə verdi, elə bir xanım ki, hər iki aləm qadınlarının seyyidəsidir və (Peyğəmbər)öz məscidinə aid olan işləri onun üçün də halal etdi, onun qapısından başqa (məsçidə açılan) bütün qapıları bağladı, sonra öz elm və hikmətini ona əmanət verib buyurur: "Mən elmin şəhəri, Əli isə o şəhərin və darvazasıdır, hər kəs o şəhəri və hikməti istəsə, gərək onun qapısından gəlsin", sonra buyurdu "Ya Əli, Sən mənim qardaşım, canişinim və varisimsən, ətin mənim ətimdən, qanın mənim qanımdandır. Sənin barışıq etməyin mənim barışıq etməyim, müharibən mənim müharibəmdir. Iman, mənim ət-qanıma qarışdığı kimi, sənin ət-qanınla da qarışıb. Qiyamət günü "Kövsər" hovuzu kənarında canişinimsən Sən mənim borclarımı rəva qılıb,vədələrimə vəfa edəcəksən" Səni şiələrin cənnətdə, mənim dövrəmdə nurdan olan minbərlər üstə, üzləri ağ olacaq Onlar mənim qonşularımdır. Ya Əli! Sən olamasaydın, məndən sonra mö"minlər(münafiqlərdən) seçilməzdi" Əli (ə) Peyğəmbərdən (s) sonra azğınçılıqdan çıxmaq üçün hidayət məşəli, korluq üçün bir nur, Allahın mətin rabitə ipi, Onun düzgün yolu oldu.

Rəsuli Əkrəmə(s) qohumluq cəhətindən bir kəs ondan (Həzrəti Əlidən) qabağa keçə bilmədi və həmçinin heç kəs ondan qabaq islamı qəbul etmədi, heç kəs fəzilətlərindən hər hansı birində ona çata bilmədi. Müntəzəm olaraq Rəsuli Əkrəmin (s) qədəm qoyduğu yerə qədəm qoyurdu.

Quran təvili əsasında cihad edirdi. Allah yolunda(çalışanda) məzəmmət edənlərin məzəmmətləri ona təsir etmirdi, Allah yolunda ərəblərin dilavər pərhləvanlarını təkləyib öldürür, ərəb quldurlarını tuturdu.Nəticədə Bədr,Xeybər, Hüneyn və s, müharibələrdən o həzrətə qarşı kin-küdurətlər qalmışdı. Nəhayətdə ona qarşı düşmənçilikdə əlbir olub onun əleyhinə qiyam etdilər, Həzrət Nakisinlərlə, (Cəməl döyüşündə), Mariqinlərlə (dindən çıxanlarla) və Qasitinlərlə (Siffeyn döyüşündə) müharibə edib onları qətlə yetirdi.

Elə ki, ömrü sona çatdı və ilk bədbəxtə tabe olan axırıncı bədbəxt (İbni Mülcəm) onu şəhadətə yetirdi. Rəsuli Əkrəmin (s) fərmanları yol,göstərənlərin birinin digərindən sonra gəlməsi ilə yerinə yetirilməmiş qaldı. Onun haqqına riayət edən az qrup insanlardan savayı bütün islam ümməti də ona qarşı amansız düşmənliyə qalxıb onun nəslini kəsmək üçün övladlarını sürgün etmək üçün cəm oldular və bu işə israr etdilər. Öldürülənlər öldürüldü, əsir edilənlər əsir edildi, sürgün edilənlər sürgün edildi və Allahın qəzavu-qədəri onlar üçün gözəl savab ümidi olan qaydada ötüb keçdi. Çünki Allah, yeri Öz bəndələri içərisində istədiyi şəxslərə irs verir. Gözəl aqibət isə müttəqlilər üçündür. Hər bir eyb və nöqsandan pakdır Bizim Rəbbimiz, şübhəsiz ki, Onun vədləri hökmən yerinə yetiriləcək və Allah heç vaxt Öz vədəsinin əksinə çıxmaz, O, Əziz (izzət,şövkət sahibi) və Həkimdir (hikmət sahibi)

Həzrəti Mühəmmədin (s) pak və məsum Əhli-beytinə (s) gərək bütün ağlayanlar ağlasın, bütün ahüfəqan edənlər yalnız onların halına ahü-fəğan etsinlər. Yalnız onlar kimilərə gərək gözlər yaş axıtsın, bütün şivən edənlər şivən etsin, bütün nalə edənlər nalə etsinlər, ürəkləri yananlar onların halından ürək yanğısı kəçirsinlər.


paylaşaq
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِیِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیما اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاؤُکَ فِی أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِکَ وَ دِینِکَ إِذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِیلَ مَا عِنْدَکَ مِنَ النَّعِیمِ الْمُقِیمِ الَّذِی لا زَوَالَ لَهُ وَ لا اضْمِحْلالَ بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَیْهِمُ الزُّهْدَ فِی دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّهِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِجِهَا فَشَرَطُوا لَکَ ذَلِکَ وَ عَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَ قَرَّبْتَهُمْ وَ قَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّکْرَ الْعَلِیَّ وَ الثَّنَاءَ الْجَلِیَا وَ أَهْبَطْتَ عَلَیْهِمْ مَلائِکَتَکَ وَ کَرَّمْتَهُمْ بِوَحْیِکَ وَ رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِکَ وَ جَعَلْتَهُمُ الذَّرِیعَهَ [الذَّرَائِعَ‏] إِلَیْکَ

وَ الْوَسِیلَهَ إِلَى رِضْوَانِکَ فَبَعْضٌ أَسْکَنْتَهُ جَنَّتَکَ إِلَى أَنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْهَا وَ بَعْضٌ حَمَلْتَهُ فِی فُلْکِکَ وَ نَجَّیْتَهُ وَ [مَعَ‏] مَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَکَهِ بِرَحْمَتِکَ وَ بَعْضٌ اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِکَ خَلِیلا وَ سَأَلَکَ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ فَأَجَبْتَهُ وَ جَعَلْتَ ذَلِکَ عَلِیّا وَ بَعْضٌ کَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَهٍ تَکْلِیما وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ رِدْءا وَ وَزِیرا وَ بَعْضٌ أَوْلَدْتَهُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ آتَیْتَهُ الْبَیِّنَاتِ وَ أَیَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ کُلٌّ [وَ کُلا] شَرَعْتَ لَهُ شَرِیعَهً

وَ نَهَجْتَ لَهُ مِنْهَاجا وَ تَخَیَّرْتَ لَهُ أَوْصِیَاءَ [أَوْصِیَاءَهُ‏] مُسْتَحْفِظا بَعْدَ مُسْتَحْفِظٍ [مُسْتَحْفَظا بَعْدَ مُسْتَحْفَظٍ] مِنْ مُدَّهٍ إِلَى مُدَّهٍ إِقَامَهً لِدِینِکَ وَ حُجَّهً عَلَى عِبَادِکَ وَ لِئَلا یَزُولَ الْحَقُّ عَنْ مَقَرِّهِ وَ یَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَى أَهْلِهِ وَ لا [لِئَلا] یَقُولَ أَحَدٌ لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولا مُنْذِرا وَ أَقَمْتَ لَنَا عَلَما هَادِیا فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزَى إِلَى أَنِ انْتَهَیْتَ بِالْأَمْرِ إِلَى حَبِیبِکَ وَ نَجِیبِکَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ،

فَکَانَ کَمَا انْتَجَبْتَهُ سَیِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ وَ صَفْوَهَ مَنِ اصْطَفَیْتَهُ وَ أَفْضَلَ مَنِ اجْتَبَیْتَهُ وَ أَکْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَهُ قَدَّمْتَهُ عَلَى أَنْبِیَائِکَ وَ بَعَثْتَهُ إِلَى الثَّقَلَیْنِ مِنْ عِبَادِکَ وَ أَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَکَ وَ مَغَارِبَکَ وَ سَخَّرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ وَ عَرَجْتَ بِرُوحِهِ [بِهِ‏] إِلَى سَمَائِکَ وَ أَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ إِلَى انْقِضَاءِ خَلْقِکَ ثُمَّ نَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَ حَفَفْتَهُ بِجَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ الْمُسَوِّمِینَ مِنْ مَلائِکَتِکَ وَ وَعَدْتَهُ أَنْ تُظْهِرَ دِینَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ بَوَّأْتَهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مِنْ أَهْلِهِ وَ جَعَلْتَ لَهُ وَ لَهُمْ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ،

لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبَارَکا وَ هُدًى لِلْعَالَمِینَ فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنا وَ قُلْتَ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرا ثُمَّ جَعَلْتَ أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَوَدَّتَهُمْ فِی کِتَابِکَ فَقُلْتَ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرا إِلا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَى وَ قُلْتَ مَا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ وَ قُلْتَ مَا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ یَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلا فَکَانُوا هُمُ السَّبِیلَ إِلَیْکَ ،

وَ الْمَسْلَکَ إِلَى رِضْوَانِکَ فَلَمَّا انْقَضَتْ أَیَّامُهُ أَقَامَ وَلِیَّهُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمَا وَ آلِهِمَا هَادِیا إِذْ کَانَ هُوَ الْمُنْذِرَ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَقَالَ وَ الْمَلَأُ أَمَامَهُ مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ قَالَ مَنْ کُنْتُ أَنَا نَبِیَّهُ فَعَلِیٌّ أَمِیرُهُ وَ قَالَ أَنَا وَ عَلِیٌّ مِنْ شَجَرَهٍ وَاحِدَهٍ وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى وَ أَحَلَّهُ مَحَلَّ هَارُونَ مِنْ مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَهِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ لا نَبِیَّ بَعْدِی وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَیِّدَهَ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ أَحَلَّ لَهُ مِنْ مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ وَ سَدَّ الْأَبْوَابَ إِلا بَابَهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَ حِکْمَتَهُ فَقَالَ:

أَنَا مَدِینَهُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِینَهَ وَ الْحِکْمَهَ فَلْیَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتَ أَخِی وَ وَصِیِّی وَ وَارِثِی لَحْمُکَ مِنْ لَحْمِی وَ دَمُکَ مِنْ دَمِی وَ سِلْمُکَ سِلْمِی وَ حَرْبُکَ حَرْبِی وَ الْإِیمَانُ مُخَالِطٌ لَحْمَکَ وَ دَمَکَ کَمَا خَالَطَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ أَنْتَ غَدا عَلَى الْحَوْضِ خَلِیفَتِی وَ أَنْتَ تَقْضِی دَیْنِی وَ تُنْجِزُ عِدَاتِی وَ شِیعَتُکَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ مُبْیَضَّهً وُجُوهُهُمْ حَوْلِی فِی الْجَنَّهِ وَ هُمْ جِیرَانِی وَ لَوْ لا أَنْتَ یَا عَلِیُّ لَمْ یُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِی وَ کَانَ بَعْدَهُ هُدًى مِنَ الضَّلالِ وَ نُورا مِنَ الْعَمَى وَ حَبْلَ اللَّهِ الْمَتِینَ وَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِیمَ،

لا یُسْبَقُ بِقَرَابَهٍ فِی رَحِمٍ وَ لا بِسَابِقَهٍ فِی دِینٍ وَ لا یُلْحَقُ فِی مَنْقَبَهٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ یَحْذُو حَذْوَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمَا وَ آلِهِمَا وَ یُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِیلِ وَ لا تَأْخُذُهُ فِی اللَّهِ لَوْمَهُ لائِمٍ قَدْ وَتَرَ فِیهِ صَنَادِیدَ الْعَرَبِ وَ قَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَ نَاوَشَ [نَاهَشَ‏] ذُؤْبَانَهُمْ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادا بَدْرِیَّهً وَ خَیْبَرِیَّهً وَ حُنَیْنِیَّهً وَ غَیْرَهُنَّ فَأَضَبَّتْ [فَأَصَنَّتْ‏] [فَأَصَنَ‏] عَلَى عَدَاوَتِهِ وَ أَکَبَّتْ عَلَى مُنَابَذَتِهِ حَتَّى قَتَلَ النَّاکِثِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ وَ لَمَّا قَضَى نَحْبَهُ وَ قَتَلَهُ أَشْقَى [الْأَشْقِیَاءِ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ‏] الْآخِرِینَ یَتْبَعُ أَشْقَى الْأَوَّلِینَ لَمْ یُمْتَثَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی الْهَادِینَ بَعْدَ الْهَادِینَ وَ الْأُمَّهُ مُصِرَّهٌ عَلَى مَقْتِهِ مُجْتَمِعَهٌ عَلَى قَطِیعَهِ رَحِمِهِ وَ إِقْصَاءِ وَلَدِهِ إِلا الْقَلِیلَ مِمَّنْ وَفَى لِرِعَایَهِ الْحَقِّ فِیهِمْ ،

فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَ سُبِیَ مَنْ سُبِیَ وَ أُقْصِیَ مَنْ أُقْصِیَ وَ جَرَى الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا یُرْجَى لَهُ حُسْنُ الْمَثُوبَهِ إِذْ کَانَتِ الْأَرْضُ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ وَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا وَ لَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ فَعَلَى الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمَا وَ آلِهِمَا فَلْیَبْکِ الْبَاکُونَ وَ إِیَّاهُمْ فَلْیَنْدُبِ النَّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتُذْرَفِ [فَلْتَدُرَّ] الدُّمُوعُ وَ لْیَصْرُخِ الصَّارِخُونَ وَ یَضِجُّ [یَضِجَ‏] الضَّاجُّونَ وَ یَعِجُّ [یَعِجَ‏] الْعَاجُّونَ أَیْنَ الْحَسَنُ أَیْنَ الْحُسَیْنُ أَیْنَ أَبْنَاءُ الْحُسَیْنِ صَالِحٌ بَعْدَ صَالِحٍ وَ صَادِقٌ بَعْدَ صَادِقٍ أَیْنَ السَّبِیلُ بَعْدَ السَّبِیلِ ،

أَیْنَ الْخِیَرَهُ بَعْدَ الْخِیَرَهِ أَیْنَ الشُّمُوسُ الطَّالِعَهُ أَیْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِیرَهُ أَیْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَهُ أَیْنَ أَعْلامُ الدِّینِ وَ قَوَاعِدُ الْعِلْمِ أَیْنَ بَقِیَّهُ اللَّهِ الَّتِی لا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَهِ الْهَادِیَهِ أَیْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَهِ أَیْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَهِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ أَیْنَ الْمُرْتَجَى لِإِزَالَهِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ أَیْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْدِیدِ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ أَیْنَ الْمُتَخَیَّرُ [الْمُتَّخَذُ] لِإِعَادَهِ الْمِلَّهِ وَ الشَّرِیعَهِ أَیْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْیَاءِ الْکِتَابِ وَ حُدُودِهِ أَیْنَ مُحْیِی مَعَالِمِ الدِّینِ وَ أَهْلِهِ أَیْنَ قَاصِمُ شَوْکَهِ الْمُعْتَدِینَ أَیْنَ هَادِمُ أَبْنِیَهِ الشِّرْکِ وَ النِّفَاقِ أَیْنَ مُبِیدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْیَانِ وَ الطُّغْیَانِ أَیْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَیِّ وَ الشِّقَاقِ [النِّفَاقِ‏]،

أَیْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّیْغِ وَ الْأَهْوَاءِ أَیْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْکِذْبِ [الْکَذِبِ‏] وَ الافْتِرَاءِ أَیْنَ مُبِیدُ الْعُتَاهِ وَ الْمَرَدَهِ أَیْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ التَّضْلِیلِ وَ الْإِلْحَادِ أَیْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِیَاءِ وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ أَیْنَ جَامِعُ الْکَلِمَهِ [الْکَلِمِ‏] عَلَى التَّقْوَى أَیْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِی مِنْهُ یُؤْتَى أَیْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ یَتَوَجَّهُ الْأَوْلِیَاءُ أَیْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ أَیْنَ صَاحِبُ یَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَایَهِ الْهُدَى أَیْنَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَ الرِّضَا،

أَیْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَبْنَاءِ الْأَنْبِیَاءِ أَیْنَ الطَّالِبُ [الْمُطَالِبُ‏] بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ أَیْنَ الْمَنْصُورُ عَلَى مَنِ اعْتَدَى عَلَیْهِ وَ افْتَرَى أَیْنَ الْمُضْطَرُّ الَّذِی یُجَابُ إِذَا دَعَا أَیْنَ صَدْرُ الْخَلائِقِ [الْخَلائِفِ‏] ذُو الْبِرِّ وَ التَّقْوَى أَیْنَ ابْنُ النَّبِیِّ الْمُصْطَفَى وَ ابْنُ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَى وَ ابْنُ خَدِیجَهَ الْغَرَّاءِ وَ ابْنُ فَاطِمَهَ الْکُبْرَى بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی لَکَ الْوِقَاءُ وَ الْحِمَى یَا ابْنَ السَّادَهِ الْمُقَرَّبِینَ یَا ابْنَ النُّجَبَاءِ الْأَکْرَمِینَ یَا ابْنَ الْهُدَاهِ الْمَهْدِیِّینَ [الْمُهْتَدِینَ‏] یَا ابْنَ الْخِیَرَهِ الْمُهَذَّبِینَ یَا ابْنَ الْغَطَارِفَهِ الْأَنْجَبِینَ یَا ابْنَ الْأَطَائبِ الْمُطَهَّرِینَ [الْمُسْتَظْهَرِینَ‏] یَا ابْنَ الْخَضَارِمَهِ الْمُنْتَجَبِینَ یَا ابْنَ الْقَمَاقِمَهِ الْأَکْرَمِینَ [الْأَکْبَرِینَ‏] یَا ابْنَ الْبُدُورِ الْمُنِیرَهِ یَا ابْنَ السُّرُجِ الْمُضِیئَهِ یَا ابْنَ الشُّهُبِ الثَّاقِبَهِ یَا ابْنَ الْأَنْجُمِ الزَّاهِرَهِ،

یَا ابْنَ السُّبُلِ الْوَاضِحَهِ یَا ابْنَ الْأَعْلامِ اللائِحَهِ یَا ابْنَ الْعُلُومِ الْکَامِلَهِ یَا ابْنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَهِ یَا ابْنَ الْمَعَالِمِ الْمَأْثُورَهِ یَا ابْنَ الْمُعْجِزَاتِ الْمَوْجُودَهِ یَا ابْنَ الدَّلائِلِ الْمَشْهُودَهِ [الْمَشْهُورَهِ] یَا ابْنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیمِ یَا ابْنَ النَّبَإِ الْعَظِیمِ یَا ابْنَ مَنْ هُوَ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَى اللَّهِ عَلِیٌّ حَکِیمٌ یَا ابْنَ الْآیَاتِ وَ الْبَیِّنَاتِ یَا ابْنَ الدَّلائِلِ الظَّاهِرَاتِ یَا ابْنَ الْبَرَاهِینِ الْوَاضِحَاتِ الْبَاهِرَاتِ یَا ابْنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَاتِ یَا ابْنَ النِّعَمِ السَّابِغَاتِ یَا ابْنَ طه وَ الْمُحْکَمَاتِ،

یَا ابْنَ یس وَ الذَّارِیَاتِ یَا ابْنَ الطُّورِ وَ الْعَادِیَاتِ یَا ابْنَ مَنْ دَنَا فَتَدَلَّى فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى دُنُوّا وَ اقْتِرَابا مِنَ الْعَلِیِّ الْأَعْلَى لَیْتَ شِعْرِی أَیْنَ اسْتَقَرَّتْ بِکَ النَّوَى بَلْ أَیُّ أَرْضٍ تُقِلُّکَ أَوْ ثَرَى أَ بِرَضْوَى أَوْ غَیْرِهَا أَمْ ذِی طُوًى عَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ أَرَى الْخَلْقَ وَ لا تُرَى وَ لا أَسْمَعَ [أَسْمَعُ‏] لَکَ حَسِیسا وَ لا نَجْوَى عَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ تُحِیطَ بِکَ دُونِیَ [لا تُحِیطَ بِی دُونَکَ‏] الْبَلْوَى وَ لا یَنَالَکَ مِنِّی ضَجِیجٌ وَ لا شَکْوَى بِنَفْسِی أَنْتَ مِنْ مُغَیَّبٍ لَمْ یَخْلُ مِنَّا بِنَفْسِی أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ [یَنْزَحُ‏] عَنَّا بِنَفْسِی أَنْتَ أُمْنِیَّهُ شَائِقٍ یَتَمَنَّى مِنْ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهٍ ذَکَرَا فَحَنَّا بِنَفْسِی أَنْتَ مِنْ عَقِیدِ عِزٍّ لا یُسَامَى،

بِنَفْسِی أَنْتَ مِنْ أَثِیلِ مَجْدٍ لا یُجَارَى [یُحَاذَى‏] بِنَفْسِی أَنْتَ مِنْ تِلادِ نِعَمٍ لا تُضَاهَى بِنَفْسِی أَنْتَ مِنْ نَصِیفِ شَرَفٍ لا یُسَاوَى إِلَى مَتَى أَحَارُ [أَجْأَرُ] فِیکَ یَا مَوْلایَ وَ إِلَى مَتَى وَ أَیَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِیکَ وَ أَیَّ نَجْوَى عَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ أُجَابَ دُونَکَ وَ [أَوْ] أُنَاغَى عَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ أَبْکِیَکَ وَ یَخْذُلَکَ الْوَرَى عَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ یَجْرِیَ عَلَیْکَ دُونَهُمْ مَا جَرَى هَلْ مِنْ مُعِینٍ فَأُطِیلَ مَعَهُ الْعَوِیلَ وَ الْبُکَاءَ هَلْ مِنْ جَزُوعٍ فَأُسَاعِدَ جَزَعَهُ إِذَا خَلا هَلْ قَذِیَتْ عَیْنٌ فَسَاعَدَتْهَا عَیْنِی عَلَى الْقَذَى ،

هَلْ إِلَیْکَ یَا ابْنَ أَحْمَدَ سَبِیلٌ فَتُلْقَى هَلْ یَتَّصِلُ یَوْمُنَا مِنْکَ بِعِدَهٍ [بِغَدِهِ‏] فَنَحْظَى مَتَى نَرِدُ مَنَاهِلَکَ الرَّوِیَّهَ فَنَرْوَى مَتَى نَنْتَقِعُ مِنْ عَذْبِ مَائِکَ فَقَدْ طَالَ الصَّدَى مَتَى نُغَادِیکَ وَ نُرَاوِحُکَ فَنَقِرَّ عَیْنا [فَتَقَرَّ عُیُونُنَا] مَتَى تَرَانَا [وَ] نَرَاکَ وَ قَدْ نَشَرْتَ لِوَاءَ النَّصْرِ تُرَى أَ تَرَانَا نَحُفُّ بِکَ وَ أَنْتَ تَؤُمُّ الْمَلَأَ وَ قَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلا وَ أَذَقْتَ أَعْدَاءَکَ هَوَانا وَ عِقَابا وَ أَبَرْتَ الْعُتَاهَ وَ جَحَدَهَ الْحَقِّ وَ قَطَعْتَ دَابِرَ الْمُتَکَبِّرِینَ وَ اجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِینَ،

وَ نَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ أَنْتَ کَشَّافُ الْکُرَبِ وَ الْبَلْوَى وَ إِلَیْکَ أَسْتَعْدِی فَعِنْدَکَ الْعَدْوَى وَ أَنْتَ رَبُّ الْآخِرَهِ وَ الدُّنْیَا [الْأُولَى‏] فَأَغِثْ یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ عُبَیْدَکَ الْمُبْتَلَى وَ أَرِهِ سَیِّدَهُ یَا شَدِیدَ الْقُوَى وَ أَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْأَسَى وَ الْجَوَى وَ بَرِّدْ غَلِیلَهُ یَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَ مَنْ إِلَیْهِ الرُّجْعَى وَ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ وَ نَحْنُ عَبِیدُکَ التَّائِقُونَ [الشَّائِقُونَ‏] إِلَى وَلِیِّکَ الْمُذَکِّرِ بِکَ وَ بِنَبِیِّکَ خَلَقْتَهُ لَنَا عِصْمَهً وَ مَلاذا وَ أَقَمْتَهُ لَنَا قِوَاما وَ مَعَاذا وَ جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِینَ مِنَّا إِمَاما فَبَلِّغْهُ مِنَّا تَحِیَّهً وَ سَلاما،

وَ زِدْنَا بِذَلِکَ یَا رَبِّ إِکْرَاما وَ اجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُ لَنَا مُسْتَقَرّا وَ مُقَاما وَ أَتْمِمْ نِعْمَتَکَ بِتَقْدِیمِکَ إِیَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّى تُورِدَنَا جِنَانَکَ [جَنَّاتِکَ‏] وَ مُرَافَقَهَ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ جَدِّهِ [وَ] رَسُولِکَ السَّیِّدِ الْأَکْبَرِ وَ عَلَى [عَلِیٍ‏] أَبِیهِ السَّیِّدِ الْأَصْغَرِ وَ جَدَّتِهِ الصِّدِّیقَهِ الْکُبْرَى فَاطِمَهَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى مَنِ اصْطَفَیْتَ مِنْ آبَائِهِ الْبَرَرَهِ وَ عَلَیْهِ أَفْضَلَ وَ أَکْمَلَ وَ أَتَمَّ وَ أَدْوَمَ وَ أَکْثَرَ وَ أَوْفَرَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِیَائِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ ،

وَ صَلِّ عَلَیْهِ صَلاهً لا غَایَهَ لِعَدَدِهَا وَ لا نِهَایَهَ لِمَدَدِهَا وَ لا نَفَادَ لِأَمَدِهَا اللَّهُمَّ وَ أَقِمْ بِهِ الْحَقَّ وَ أَدْحِضْ بِهِ الْبَاطِلَ وَ أَدِلْ بِهِ أَوْلِیَاءَکَ وَ أَذْلِلْ بِهِ أَعْدَاءَکَ وَ صِلِ اللَّهُمَّ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ وُصْلَهً تُؤَدِّی إِلَى مُرَافَقَهِ سَلَفِهِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ یَأْخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ وَ یَمْکُثُ فِی ظِلِّهِمْ وَ أَعِنَّا عَلَى تَأْدِیَهِ حُقُوقِهِ إِلَیْهِ وَ الاجْتِهَادِ فِی طَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعْصِیَتِهِ وَ امْنُنْ عَلَیْنَا بِرِضَاهُ وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَیْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَهً مِنْ رَحْمَتِکَ وَ فَوْزا عِنْدَکَ وَ اجْعَلْ صَلاتَنَا بِهِ مَقْبُولَهً وَ ذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورَهً ،

وَ دُعَاءَنَا بِهِ مُسْتَجَابا وَ اجْعَلْ أَرْزَاقَنَا بِهِ مَبْسُوطَهً وَ هُمُومَنَا بِهِ مَکْفِیَّهً وَ حَوَائِجَنَا بِهِ مَقْضِیَّهً وَ أَقْبِلْ إِلَیْنَا بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ اقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَیْکَ وَ انْظُرْ إِلَیْنَا نَظْرَهً رَحِیمَهً نَسْتَکْمِلْ بِهَا الْکَرَامَهَ عِنْدَکَ ثُمَّ لا تَصْرِفْهَا عَنَّا بِجُودِکَ وَ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِکَأْسِهِ وَ بِیَدِهِ رَیّا رَوِیّا هَنِیئا سَائِغا لا ظَمَأَ بَعْدَهُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.