Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Şiələr həqiqi rafizidir

Şiələr həqiqi rafizidir
0
Mətndə qrammatik səhv var?
Şiələr həqiqi rafizidir

Vahabilər biz şiələrə"rafizi" deyir.özləridə bilmədən bizi tərif edirlər))) oxuyun, paylaşın və yadda saxlayın.
RAFİZİLƏR KİMDİR?
İmam Cə’fər Sadiq ´-a dedilər: Bu gün Əmmar Dəhni,
Kufənin qazisi ibni Əbi Leylanın yanında şəhadət verdi və
qazi ona dedi: “Qalx ayağa, ey Əmmar! Biz səni yaxşı
tanıyırıq: sənin şəhadətin qəbul olunmur, çünki sən
rafizisən!” Əmmar ayağa qalxdı, bədəni lərzəyə düşdü və
ağlamağabaşladı.
İbni Əbi Leyla ona dedi: “Sənelm və hədis əhlindən olan bir
şəxsiyyətsən. Sənə “rafizi” deyilməsi acığına gəlirsə,
rafizilikdən üz çevir;onda bizim qardaşlarımızdan olarsan.”
Əmmar dedi: “Ey filankəs! Allaha and olsun ki, mən elə öz
məzhəbimdəyəm; lakin həm sənə, həm də özümə
ağlamağım gəlir. Özümə ağlamağımın səbəbi budur ki, sən
məni ləyaqətim olmayan yüksək bir mərtəbəyə mənsub
etdin və mənim rafizi olmağımı güman etdin. Vay olsun
sənə! İmam Cə’fər Sadiq´ mənə belə buyurmuşdu.
Rafizi adlandırılan ilk şəxslər Fir’onun gətirdikləri
sehrkarlar idilər. Onlar Musa ´-ın ilahi ayələrini onun
əsasında müşahidə etdikləri zaman ona iman gətirib tabe
oldular və Fir’onun əmrindən çıxdılar. (Rəfəzə – əmrdən
çıxmaq.) Onlara qarşı rəva görülən bütün bəlalara təslim
oldular. Fir’on da onun dinindən çıxdıqlarına görə onları
rafizi adlandırdı. Deməli, rafizi Allahın xoşlamadığı bütün
şeyləri tərk edən, Onun əmrlərinin hamısını yerinə yetirən
şəxsə deyilir. ” Bu zamanda belə bir şəxs haradan tapılar?!
Özümədəonagörə ağladım ki,qorxdum, Allah-təala mənim
qəlbimdən agah olaraq bu şərif ismi öz adıma çıxdığıma
görə məni cəzalandırsın və desin: “Ey Əmmar! Sən batil
şeylərdən uzaq gəzən, vacib əməllərə, sənə deyilən kimi
əməl edən idinmi?!” Bu da mənim üçün yüksək dərəcələrdə
təqsir ola bilərdi. Belə ki, əgər Allah mənim barəmdə
güzəştəgetsəydi,ondaheç; amma əgər mənimlədəqiqhesab
aparsaydı, onda şiddətli cəzaya giriftarolardım, yalnız Əhlibeytin və mənim mövlalarımın şəfaəti ilə bu iş düzələ
bilərdi.
Sənə ağlamağımın səbəbinə gəldikdə isə, sənin böyük
yalanına – məni öz adımdan başqa bir adla çağırdığına görə
ağladım, Allahın əzabından sənə ürəyim yandı. Buna görə
ki, sən ən böyük və şərəfli adları mənə aid edərək onların
məqamını ən aşağı bir səviyyəyə gətirib çıxartmısan. Sənin
bədəninbukəlmələrinəgörə ilahiəzabanecədözəcəkdir?!”
İmam Cə’fər Sadiq´buyurur: “Əgər Əmmarın üzərində yerlərdən və göylərdən də böyük
günahlar olsaydı, bu kəlmələrə görə onun üzərindən
təmizlənər və onun həsənələri (yaxşı işlari) Allah yanında
Əhli-beyt à şiəsi 36
çox-çoxartardı, hətta onlardan xərdəl dənəsi qədər olan bir
həsənə,dünyadan mindəfəböyükolardı
mənbə; “Biharul-ənvar”, 68-ci cild, səh.156 və 157
Mövlan
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.