Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Əmirəlmömin Əlinin (ə) ziyarəti.

Əmirəlmömin Əlinin (ə) ziyarəti.
+29
Mətndə qrammatik səhv var?
İmam Əmirəl-möminin Əli (ə.s) Ziyarətnaməsi :

"Əssəlamu ələykə ya Əm'irəl möminin, əssəlamu əleykə ya həbibəllah əssəlamu ələykə ya səfvətəllah ,əssəllamu ələykə ya vəliyyəllah ,əssəlamu ələykə ya huccətəllah əssəlamu ələykə ya immaməl huda,əssəlamu ələykə ya ələmut tuqa ,əssəlamu ələykə əyyuhəl vəsiyyul bərrut təqiyyun nəqiyyul vəfiyy,əssəlamu ələykə ya əbəl Həsəni vəl Husəyn, əssəlamu ələykə ya əmmudəd din ,əssəlamu ələykə ya səyyidəl vəsiyyin və əminə rəbbil aləmin və dəyyanə yəvmiddin və xəyrəl mu'minə və səyyidis siddiqin vəs səfvətə min sulalətin nəbiyyin vəxazinə vəhyihi və əlbətə ilmih vən nasihə liumməti nəbiyyihi vət taliye lirəsulih vəl muvasiyə ləhu binəfsihi vən natiqə bihuccətih vəd daiyə ilə şəriətihi vəl maziyə əla sunnətih Əllahummə inni əşhədu ənnəhu qəd bəlləğə ən rəsilkə ma hummil və rəa məstuhfizə və həfizə məstu'di, və həllələ həlaləkə və hərrəmə həramək və əqamə əhkamək, və cahədən naksinə fi sabilik vəl qasitinə fi hukmik vəl mariqinə ən əmrik sabirən muhtəsibən la tə'xuzuhu fikə ləvmatu laim , Əllamummə salli ələyhi əfzələ ma səlləytə əla əhədin min əvliyaikə ve əsfiyaikə və əvsiyai ənbiyaik , Əllahummə haza qəbru vəliyyikəlləzi fərəztə taztəh , və cəəltə fi ə'naqi ibadikə mubayəətəh və xəlifətikəlləzi bihi tə'xuzu və tu'ti və bihi tusibi və tuaqib və qəd qəsədtuhu təməən lima ə'dədtəhu liəvliyaik fəbiəzimi qədrihi indəkə və cəlili xətərihi lədəykə və qurbi mənzilətihi mink səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəf'əl bi ma əntə əhluh fəinəkə əhlul kərəmi vəl cud vəs səlamu ələykə ya məvlay və əla zəciəykə Adəmə və Nuh rəhmətullahi və bərəkatuh".

《"Məfatihul Cinan Kulliyyat" səh. 819-821》
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.