Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Kumeyl duası

Kumeyl duası
+6
  • 29 mart 2021
  • Bölmə: Dualar
  • Baxış: 15 398
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: movlan
Mətndə qrammatik səhv var?

Həzrəti Əli (ə) bu duanı özünün xüsusi səhabələrindən sayılan Kumeylə (rəhmətullah əleyh) öyrətmişdir.

Bu duanı şəban ayının yarısında (15- də) və habelə hər cümə axşamları oxunduğunu buyurmuşdur. Bu dua düşmənlərin şərindən qorunmaq, ruzi qapısının açılması və habelə günahların bağışlanması üçün faydalıdır.
Dua belədir:


Bismillahir rəhmanir rəmim


«Əllahummə inni əsəlukə birəhmətikəl ləti vəsiət kullə şəyy, və bi quvvətikəl ləti qəhərtə biha kullə şəyy, və xəzəə ləha kullu şəyy, və zəllə ləha kullu şəyy, və bicəbərutikəl ləti ğələbtə biha kullə şəyin və bi izzətikəl ləti la yəqumu ləha şəyy, və biəzəmətikəl ləti mələət kullə şəyy, və bisultanikəl ləzi əla kullə şəyy, və bivəchikəl baqi bədə fənai kulli şəyy, və bi əsmaikəl ləti mələət ərkanə kulli şəyy, və bi ilmikəl ləzi əhatə bikulli şəyy, və bi nuri vəchikəl ləzi əzaə ləhu kullu şəyy. Ya nuru ya quddus ya əvvələl əvvəlin, və ya axirəl axirin.

Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti təhtikul isəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tunzilun niqəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tuğəyyirun niəm.

Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti təhbisud dua. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tunzilul bəla. Əllahumməğfirli kullə zənbin əznəbtuhu və kullə xətiətin əxtətuha.

Əllahummə inni ətəqərrəbu iləykə bizikrikə vəstəşfiu bikə ila nəfsik. Və əsəlukə bicudikə ən tudniyəni min qurbik. Və ən tuziəni şukrək.

Və ən tulhiməni zikrək. Əllahummə inni əsəlukə sualə xaziin mutəzəllilin xaşiin ən tusamihəni və tərhəməni və təcələni biqismikə raziyən qaniən və fi cəmiil əhvali mutəvazia.

Əllahummə və əsəlukə sualə məniştəddət faqətuhu və ənzələ bikə indəş şədaidi hacətuhu və əzumə fima indəkə rəğbətuh. Əllahummə əzumə sultanukə və əla məkanukə və xəfiyə məkrukə və zəhərə əmrukə və ğələbə qəhrukə və cərət qudrətukə vəla yumkinul firaru min hukumətik.

Əllahummə la əcidu lizunubi ğafirən vəla liqəbaihi satirən vəla lişəyin min əməliyəl qəbihi bil həsəni mubəddilən ğəyrək. La ilahə illa əntə subhanəkə və bihəmdik.

Zələmtu nəfsi və təcərrətu bicəhli və səkəntu ila qədimi zikrikə li və mənnikə ələyyə. Əllahummə məvlayə kəm min qəbihin sətərtəhu və kəm min fadihin minəl bəlai əqəltəh, və kəm min isarin vəqəytəhu və kəm min məkruhin dəfətəhu, və kəm min sənain cəmilin ləstu əhlən ləhu nəşərtəh.

Əllahummə əzumə bəlai və əfrətə bi suu hali və qsurət bi əmali və qəədət bi əğlali və həbəsəni ən nəfi budu əməli və xədəətnid dunya biğururiha və nəfsi bicinayətiha və mitali.

Ya Səyyidi fəəsəlukə bi izzətikə ən la yəhcubə ənkə duai suu əməli və fiali, və la təfzəhni bixəfiyyi məttələtə ələyhi min sirri, vəla tuaccilni bil uqubəti əla ma əmiltuhu fi xələvati min sui fili və isaəti, və dəvami təfriti və cəhaləti və kəsrəti şəhəvati və ğəfləti, vəkunil lahummə bi izzətikə li fi kullil əhvali rəufən və ələyyə fi cəmiil umuri ətufa.

İlahi və rəbbi mən li ğəyrukə. Əsəluhu kəşfə zurri vən nəzərə fi əmri. İlahi və Məvlayə əcrəytə ələyyə hukmən ittəbətu fihi həva nəfsi və ləm əhtəris fihi min təzyini əduvvi fəğərrəni bima əhva və əsədəhu əla zalikə qəzau fətəcavəztu bima cəra ələyyə min zalikə bəzə hududikə və xaləftu bəzə əvarimik.

Fələkəl həmdu ələyyə fi cəmii zalik. Və la huccətə li fima cəra ələyyə fihi qəzauk. Və əlzəməni hukmukə və bəlauk. Və qəd ətəytukə ya İlahi bədə təqsiri və israfi əla nəfsi mutəzirən nadimən munkəsirən mustəqilən mustəğfirən munibən muqirrən muzinən mutərifən la əcidu məfərrən mima kanə minni və la məfzəən ətəvəccəhu iləyhi fi əmri ğəyrə qəbulikə uzri və idxalikə iyyayə fi səəti rəhmətik.

Əllahummə fəqbəl uzri, vərhəm şiddəti zurri və fukkəni min şəddi və saqi. Ya Rəbbirhəm zəfə bədəni və riqqətə cildi və diqqətə əzmi. Ya mən bədəə xəlqi və zikri və tərbiyəti və birri və təğziyyəti həbni libtidai kərəmikə və salifi birrikə bi.

Ya İlahi və Səyyidi və Rəbbi əturakə muəzzibi binarikə bədə təvhidikə və bədə ma intəva ələyhi qəlbi min mərifətikə və ləhicə bihi lisani min zikrikə və itəqədəhu zəmiri min hubbikə və sbədə sidqi itirafi və duai xaziən lirububiyyətikə.

Həyhatə əntə əkrəmu min ən tuzəyyiə mən rəbbəytəhu əv tubidə mən ədnəytəhu, əv tuşərridə mən avəytəhu əv tusəllimə iləl bəlai mən kəfəytəhu və rəhimtəh, və ləytə şiri ya Səyyidi və İlahi və Məvlayə.

Ətusəllitun narə əla vucuhin xərrət liəzəmətikə sacidətən və əla əlsunin nətəqət bitəvhidikə sadiqəh, və bişukrikə madihətən və əla qulubin itərəfət bilahiyyətikə muhəqqiqəh, və əla zəmairə həvət minəl ilmi bikə hətta sarət xaşiəh, və əla cəvarihə səət ila əvtani təəbbudikə taiəh, və əşarət bi istiğfarikə muzinətən ma hakəza zənnu bik, vəla uxbirna bifəzlikə ənkə ya kərimu ya Rəbbi.

Və əntə tələmu zəfi ən qəlilin min bəlaid dunya və uqubatiha və ma yəcri fiha minəl məkarihi əla əhliha. Əla ənnə zalikə bəlaun və məkruhun qəlilun məksuhun yəsirun bəqauhu qəsirun muddətuh.

Fə kəyfə ihtimali libəlail axirəti və cəlili vuquil məkarihi fiha, və huvə bəlaun tətulu muddətuhu və yədumu məqamuhu və la yuxəffəfu ən əhlih, liənnəhu la yəkunu illa ən ğəzəbikə vəntiqamikə və səxətikə. Və haza ma la təqumu ləhus səmavati vəl ərz.

Ya Səyyidi fəkəyfə li və ənə əbdukəz zəifuz zəlilul həqirul miskinul mustəkin. Ya İlahi və Rəbbi və Səyyidi və Məvlayə liəyyil umuri iləykə əşku, və lima minha əziccu və əbki liəlimil əzabi və şiddəti. Əm li tulil bəlai və muddəti.

Fələin səyyərtəni lil uqubati məə ədaikə və cəmətə bəyni və bəynə əhlibəlaikə və fərrəqtə bəyni və bəynə əhibbaikə və əvliyaikə fəhəbni ya İlahi və Səyyidi və Məvlaya və Rəbbi, səbərtu əla əzabikə fəkəyfə əsbiru əla firaqik, və həbni səbərtu əla hərri narikə fəkəyfə əsbiru ənin nəzəri ila kəramətik, əm kəyfə əskunu fin nari və rəcai əfvuk, fəbizzətikə ya Səyyidi və Məvlayə uqsimu sadiqən ləin tərəktəni natiqən ləəziccənnə iləykə bəynə əhliha zəcicəl amilinə vələəsruxənnə iləykə suraxəl mustəsrixinə vələəbkiyənnə ələykə bukaəl faqidin, vələunadiyənnəkə əynə kuntə ya vəliyyəl mumininə ya ğayətə amalil arifin, ya ğiyasəl mustəğisin ya həbibə qulubis sadiqinə və ya ilahəl aləmin, əfəturakə subhanəkə ya İlahi və bihəmdikə təsməu fiha səvtə əbdin muslimin sucinə fiha bimuxaləfətih, və zaqə təmə əzabiha biməsiyətih, və hubisə bəynə ətbaqiha bicurmihi və cərirətihi, və huvə yəziccu iləykə zəcicə muəmmilin lirəhmətikə və yunadikə bilisani əhli təvhidik, və yətəvəssəlu iləykə birububiyyətik, ya Məvlayə fəkəyfə yəbqa fil əzabi və huvə yərcu ma sələfə min hilmik, əm kəyfə tulimuhun naru və huvə yəmulu fəzləkə və rəhmətəkə əm kəyfə yuhriquhu ləhibuha əntə təsməu səvtəhu və təra məkanəh, əm kəyfə yəştəmilu ələyhi zəfiruha və əntə tələmu zəfəh, əm kəyfə yətəqəlqəlu bəynə ətbaqiha və əntə tələmu sidqəh, əm kəyfə təzcuruhu zəbaniyyətuha vəhuvə yunadikə ya Rəbbəh, əm kəyfə yərcu fəzləkə fi itqihi minha fətətrukuhu fiha.

Həyhatə ma zalikəz zənnu bikə vələl mərufi min fəzlikə vəla muşbihun lima aməltu bihim muvəhhidinə min birrikə və ihsanik. Fəbil yəqini əqtəu ləvla ma həkəmtə bihi min təzibi cahidikə və qəzəytə bihi min ixladi muanidikə ləcəəltən narə kulləha bərdən və səlama.

Və ma kanə li əhədin fiha məqərrən vəla muqama. Lakinnəkə təqəddəsət əsmaukə əqsəmtə ən təmləəha minəl kafirinə minəl cinnəti vən nasi əcməin, və ən tuxəllidə fihəl muanidinə və əntə cəllə sənaukə qultə mubtədiən və tətəvvəltə bil inami mutəkərrima. Əfəmən kanə muminən kəmən kanə fasiqən la yəstəvun.

İlahi və Səyyidi fəəsəlukə bil qudrətil ləti qəddərtəha və bil qəzziyyətil ləti hətəmtəha və həkəmtəha və ğələbtə mən ələyhi əcrəytəha ən təhəbə li fi hazihil ləyləti və fi hazihis saəti kullə curmin əcrəmtuhu, və kullə zənbin əznəbtuhu və kullə qəbihin əsrərtuhu və kullə cəhlin əmiltuhu kətəmtəuh, əv ələntuhu əxfəytuhu və əzhərtuhu, və kullə səyyiətin əmərtə bi isbatihəl kiraməl katibin.

Əlləzinə vəkkəltəhum bihifzi ma yəkunu minni, vəcəəltəhum şuhudən ələyyə məə cəvarihi, və kuntə əntər rəqibə ələyyə min vərahim vəş şahidə lima xəfiyə ənhum, və birəhmətikə əxfəytəhu və bifəzlikə sətərtəhu və ən tuvəffirə həzzi min kulli xəyrin ənzəltəh, əv ihsanin fəzzəltəhu əv birrin nəşərtəh, əv rizqin bəsəttəhu əv zənbin təğfiruhu əv xətəin təstəruh, ya Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbb.

Ya İlahi və Seyyidi və Məvlayə və malikə riqqi. Ya mən biyədihi nasiyəti. Ya əlimən bizurri və məskənəti. Ya xəbirən bifəqri və faqəti. Ya Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbb.

Əsəlukə bihəqqikə və qudsikə və əzəmi sifatikə və əsmaikə, ən təcələ əvqati minəl ləyli vən nəhari bizikrikə məmurən, və bixidmətikə məvsulətən və əmali indəkə məqbuləh, hətta təkunə əmali və əvradi kulluha virdən vahidən və hali fi xidmətikə sərməda.

Ya Səyyidi ya mən ələyhi məvvili. Ya mən iləyhi şəkəvtu əhvali. Ya Rəbbi ya Rəbbi ya rəbb. Qəvvi əla xidmətikə cəvarihi, vəşdud ələl əziməti cəvnihi, vəhəbliyəl ciddi fi xəşyətikə vəddəvamə fil ittisali bixidmətik, hətta əsrəhə iləykə fi məyadinis sabiqinə və usriə iləykə fil barizin, vəştaqə ila qurbikə fil muştaqin, və ədnu minkə dunuvvəl muxlisin, və əxafəkə məxafətəl muqininə və əctəmiə fi civarikə məəl muminin.

Əllahummə vəmən əradəni bisuin fəəridh, vəmən kadəni fəkidhu vəcəlni min əhsəni əbidikə nəsibən indək, və əqrəbihim mənzilətən mink, və əxəssihim zulfətən lədəyk.

Fəinnəhu la yunali zalikə illa bifəzlik. Və cudli bicudikə vətif ələyyə biməcdikə vəhfəzni birəhmətikə vəcəl lisani bizikrikə ləhicən və qəlbi bihubbikə mutəyyəmən və munnə ələyyə bihusni icabətik, vəəqilni əsrəti vəğfir zilləti, fəinnəkə qəzəytə əla ibadikə biibadətikə və əmərtəhum biduaikə və zəmintə ləhumul icabətə fəiləyk, ya Rəbbi nəsəbtu vəchi və iləykə ya Rəbbi mədədtu yədi.

Fəbiizzətikə istəcib li duai, və bəlliğni munayə vəla təqqə min fəzlikə rəcai, vəkfini şərrəl cinni vəl insi min ədai, ya səriər riza, iğfir limən la yəmliku illəddua. Fəinnəkə fəalun lima təşa.

Ya mən ismuhu dəvaun və zikruhu şifaun və taətuhu ğina. İrhəm mən rəsu malihir rəcau və silahuhul buka. Ya sabiğən niəm. Ya dafiən niqəm. Ya nurəl mustəvhişinə fiz zuləm.

Ya alimən la yuəlləm. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəfəl bi ma əntə əhluh. Vəsəlləllahu əla rəsulihi vəl əimmətil məyaminə min alihi vəsəlləmə təslima».

Kumeyl duasının tərcüməsi


Allahummə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd

(İlahi, Öz xeyir-bərəkətini Məhəmməd və Məhəmmədin soyuna nazil et)İlahi, Səni and verirəm hər şeyi ağuşuna almış rəhmətinə; qarşısında hər şeyin ram olan, sınan və kiçilən qüdrətinə; hər şeyə qalib gəlmiş gücünə; heç bir şeyin tab gətirmədiyi izzətinə; hər şeyi bürümüş əzəmətinə; hər şeyin üzərində olan hökmranlığına; hər şey fəna olduqdan sonra əbədi qalacaq vəchinə; hər şeyin sütunu olan adlarına; hər şeyi ehtiva edən elminə; hər şeyi işıqlandıran vəchinin nuruna!Ey Nur! Ey Müqəddəs! Ey hər şeyin əvvəli! Ey hər şeyin sonu!İlahi, üzümdə su qoymayan günahlarımı bağışla! İlahi, qəmimə qəm qatan günahlarımı bağışla! İlahi, itkimi çoxaldan günahlarımı bağışla! İlahi, dualarımı həbs edən günahlarımı bağışla! İlahi, ümidsizliyə salan günahlarımı bağışla! İlahi, bəla gətirən günahlarımı bağışla! İlahi, etdiyim hər günahı, buraxdığım hər səhvi bağışla! İlahi, Sənin adını tutub qapına gəldim. Özün şəfaətçim ol. Kərəminə arxalanıb yalvarıram, qoy Sənə yaxın olum, Sənə şükr edim, Sənin zikrinlə ilhamlanım! İlahi, qorxudan tir-tir əsən, boynu bükülmüş və təslim olmuş birisi kimi yalvarıram: mənimlə səbr və rəhmlə davran. Məni taleyindən razı və qane olanlardan et. Təvazokarlığı qəlbimin halına çevir! İlahi, ehtiyacın çoxluğundan, arzuların şiddətindən və Sənin şövqündən qapına gəlmiş birisi kimi yalvarıram. İlahi, səltənətin əzəmətli, məqamın ucadır; tədbirin gizli, əmrin aşkardır; gücün qalib, qüdrətin davamlıdır! Sənin hökmündən boyun qaçırmaq mümkün deyil! İlahi, Səndən başqa kimim var ki, günahlarımı bağışlasın, eyblərimi örtsün, səhvlərimi xeyrə dəyişsin? Axı Sən yeganə Allahsan! Özü də necə bir Allah! Həmd olsun Sənə!İlahi, nadanlığımdan cürətlənib öz əlimlə özümə zülm etdim. Amma arxalandığım bir şey var – məni əzəldən yad etməklə (yaranmağa layiq bilməklə) lütf göstərmisən. İlahi! Mənim Mövlam! Neçə yerdə qəbahətimin üstünü örtdün, neçə yerdə bəlanı mənə yaxın buraxmadın, neçə yerdə yıxılmağa qoymadın, neçə yerdə pisliyi məndən qovdun, neçə yerdə layiq olmadığım gözəllikləri adıma çıxartdın. İlahi, halıma bir bax! Bəla artdıqca artır, qəlbim qaraldıqca qaralır, əməllərim kiçildikcə kiçilir, (özümü saldığım) zəncirlər sıxdıqca sıxır, arzularım uzandıqca xeyrim yaddan çıxır, dünyanın boş xəyalları məni aldadır, doymaq bilməyən nəfsim isə məni günah toruna salır! Ey mənim Sahibim! Səni and verirəm izzətinə, qoyma ki, pis əməllərim Səni çağırmağıma mane olsun, Sənin bildiyin gizlin eyblərim üzə çıxsın! İlahi, xəlvətdə günah etsəm də, pis iş görüb səhvə yol versəm də, dayanmadan həddimi aşsam da, nadanlıq etsəm də, nəfsimi yemləsəm də, qəflətimi artırsam da məni tez cəzalandırma. İlahi, izzətinə xatir nə halda oluramsa olum, mənə qarşı mehriban ol; hər nə edirəmsə edim, mənə qarşı rəhimli ol!İlahi, ya Rəbb! Ziyandan qorunmaq və əməllərimi nəzarətdə saxlamaq üçün özümü Səndən başqa kimə həvalə edim? İlahi, ya Mövla! Sən mənə əmr etdin, mən isə nəfsimə uyub düşmənimi görməzdən gəldim. Ona görə də düşmən elə öz arzularımla məni aldatdı. Hadisələr də onun xeyrinə oldu: başıma elə işlər gəldi ki, gah həddimi aşdım, gah da üsyan etdim. Beləcə, məni cəzalandırmağın üçün Sənə əsas verdim. Hərçənd Sənin təqdirinə etiraz etmək üçün heç bir əsasım yox idi. Elə buna görə cəza və bəlana layiqəm. Halıma bax, İlahi! Öz qarşımda müqəssirəm, özümü xərcləmişəm. İndi də bağışlanmağa bir bəhanə gəzirəm. Peşman olmuşam, qəlbim sınıb, boynum bükülüb. Günahdan qurtulmaq yolu axtarıram, bağışlanmaq istəyirəm. Törətdiyim hər şeyi boynuma alıram, hər şeyi etiraf edirəm, heçnəyi də inkar etmirəm. Amma bilmirəm başıma gələnlərin əlindən hara qaçım. Mən biçarə hara pənah aparım? Üzrümü qəbul edib məni öz rəhmət ağuşuna almasan, axırım nə olacaq? İlahi, üzrümü qəbul et! Düşdüyüm bu çarəsizliyimə rəhm et! Bağlandığım zəncirlərdən azad et! Ya Rəbb, bədənimin zəifliyinə, dərimin incəliyinə, sümüklərimin gücsüzlüyünə rəhm et! Ey məni yaradan, məni yada salan, məni yönəldən, yaxşılığımı istəyən və ruzimi yetirən Allah! Səni and verirəm daimi kərəm və yaxşılığına, məni bağışla!Ey mənim Allahım! Ey mənim Sahibim! Ey mənim Rəbbim! Heç məni atəşin əzabında tərk edərsən? Axı Sənin tövhidinə (birliyinə) inandım. Tövhidinlə qəlbim Səni tanıdı, dilim Səni zikr etdi, könlüm Səni sevdi! Sidqi-ürəklə hər şeyi etiraf etdim və əzəmətin qarşısında boyun əyib Səni çağırdım! Bundan sonra məni cəhənnəmə aparmağın heç rəvadırmı?! Əsla! Yönəltdiyini azdırmaq, yaxına buraxdığını uzaqlaşdırmaq, pənah verdiyini qovmaq, qoruyub rəhm etdiyini bəlaya salmaq Sənin kərəmindən uzaqdır. Mənim Sahibim, mənim Allahım, mənim Mövlam! Kaş biləydim kimə əzab verəcəksən! Əzəmətin qarşısında səcdəyə düşən üzlərəmi?! Təkliyini sidqi-ürəklə iqrar edən və minnətdarlıqla Səni tərifləyən dillərəmi?! Allahlığını yəqinliklə etiraf edən qəlblərəmi?! Qarşında kiçiləcək qədər Səni tanıyan ruhlaramı?! Sənə itaət etmək və əfv diləmək üçün səcdəgaha tələsən əzalaramı? Yox, Sənin barəndə gümanım bu deyil. Səni bizə belə tanıtdırmayıblar da.Ey kəramət sahibi, mənim rəbbim Sənsən! Özün görürsən ki, bu dünyanın kiçicik bir imtahanı da, çətinliyi də, hamını şərik etdiyi qəm-qüssəsi də məni gücdən salır. Bu hələ kiçik, yüngül və tez keçən əziyyətdirsə, gör Axirətin bəla və acısı məni nə hala salar! O, elə bir bəladır ki, nə bitmək bilir, nə dəyişmək, nə zəifləmək. Çünki, o əzabın qaynağı Sənin qəzəbin, intiqamın və nifrinindir. Buna nə göy, nə yer tab gətirə bilməzsə, mənim kimi zəif, zəlil, həqir, miskin və çarəsiz bəndən necə tab gətirəcək?! Ey mənim Allahım! Rəbbim, Sahibim və Mövlam Sənsən! Heç bilmirəm hansı günümə ağlayım: əzabın böyüklüyünəmi yoxsa şiddətinə, fasiləsizliyinəmi yoxsa müddətinə?! Tutalım ki, məni düşmənlərinə tay tutub cəzalandırdın, qəzəbinə gəlmişlərlə bir araya gətirdin, sevdiklərindən və övliyalarından ayrı saldın. Bunlara dözsəm də, Sənin ayrılığına necə dözəcəm, necə?! Tutalım ki, cəhənnəm atəşinə tab gətirmək mümkündür. Bəs Sənin kərəmini görə-görə, bu atəşə necə tab gətirmək mümkündür?! Sənə ümidlə daşan qəlbin cəhənnəm sakini olması necə mümkündür?!Ey mənim Sərvərim, ey mənim Mövlam! And ola Sənin izzətinə, danışmağa icazə versən, cəhənnəmin ortasında da ümidimi itirməyib Səni çağıraram, var-gücümlə fəryad edərəm, əlacsızlığımdan ah-nalə çəkərəm və səslənərəm: “Hardasan, ey möminlərə sahib çıxan! Ey ariflərin nəhayət arzusu! Ey çarəsizlərin köməyi! Ey pak qəlbləri alovlandıran eşq! Ey aləmlərin Rəbbi!”Ey eybsiz və şanı uca Allah! Görəsən, itaətsizlik alovunda həbs olunan, əkdiyi pisliklərin meyvəsini dadan, günah zəncirləri ilə cəhənnəmin ortasında qandallanan müsəlman bəndəni eşidəcəksənmi? Axı bu bəndə Səni ümidlə çağırır, tövhid əhlinin dili ilə yalvarır, Sənin kimi Rəbbi olmasına arxalanır. İlahi, Səndən yaxşılıqdan başqa bir şey görməyən bu bəndə, əzab çəkəcəyini necə ağlına gətirsin? Səndən kərəm və mərhəmət uman bu bəndən, atəşdə yanacağını necə ağlına gətirsin? Bu bəndə Sən görə-görə alova atılacağını necə ağlına gətirsin? Bilə-bilə ki, onun köməksizliyindən xəbərdarsan, bu bəndə cəhənnəmdə alışacağını necə ağlına gətirsin? Sidqindən xəbərdar olduğun halda, bu bəndə əzabdan qovrulacağını ağlına necə gətirsin? Bu bəndə “Ya Rəbb!” deyə-deyə, əzab mələklərinin əlinə düşəcəyini necə ağlına gətirsin? Sənə ümid bağladığı halda, bu bəndə onu tərk edəcəyini necə ağlına gətirsin? Əsla! Fikrimdən belə keçirmərəm bunları, axı fəzlinə bələdəm. Bu heç Sənin davranışına da oxşamır, axı Sənə inanalara yaxşılıqdan başqa heçnə etməmisən! Yəqin bilirəm ki, əzab haqqla savaşan və Sənə düşmən kəsilənlər üçündür, yoxsa cəhənnəmi də gülüstana çevirərdin, heç kəsə də atəşi rəva bilməzdin. Amma Sən – müqəddəs sifətlər sahibi – and içmisən ki, (həqiqəti ört-basdır edən) kafir və inadkarları cəhənnəmə əbədi sakin edəcəksən, istər insan olsunlar, istərsə də cin. Ey şəni uca olan Allah! Sən əvvəl də, sonra da: “Məgər möminlə fasiq eynidirmi? Onlar eyni ola bilməzlər!”- deməklə böyük lütf göstərmisən. İlahi, mənim sahibim Sənsən! Səni and verirəm aşkar olan qüdrətinə. Səni and verirəm qəzavətinə, qərarına və icra etdiyin hökmünə! Elə bu gecə, elə bu an bağışla məni! Törətdiyim hər pisliyi, işlətdiyim hər günahı, gizlətdiyim hər qəbahəti, büruzə verdiyim hər nadanlığı bağışla! Gizlətdiyim və ya yaydığım, xəlvətdə etdiyim və ya aşkara çıxartdığım cahilliyimi bağışla! Əməllərimin hesab-kitabını aparan möhtərəm mələklərin əməl dəftərimə yazdıqları bütün pis əməllərimi bağışla! Həmin mələklərin və bədən üzvlərimin şahidi olduqları günahlarımı bağışla! İlahi, onların da bilmədiyi və yalnız Sənə məlum olan pisliklərimi də bağışla. Sən rəhmətinlə o pisliklərin üzərindən pərdə çəkdin, əzəmətinlə onları gizlətdin. İlahi, nazil etdiyin hər xeyirə, lütf etdiyin hər nemətə, yaydığın hər yaxşılığa, böldüyün hər ruziyə məni də şərik et! İlahi, günahlarımın bağışla, eyblərimin ört! Ya Rəbb! Ya Rəbb! Ya Rəbb!Allahım, Sahibim, Mövlam və Hökmdarım Sənsən! Ey ixtiyarım əlində olan kəs! Ey düşdüyüm ziyandan və çarəsizliyimdən agah olan kəs! Ey imkansızlığımı və acılarımı görən kəs! Ya Rəbb! Ya Rəbb! Ya Rəbb! Səni and verirəm haqqına və müqəddəsliyinə! Səni and verirəm sifət və adlarının əzəmətinə! Gecə-gündüz Səni yad etməyi, Sənə xidmətçi olmağı, Sənin qəbul etdiyin əməlləri yerinə yetirməyi mənə nəsib et! Ta ki, əməllərimlə sözlərimin hamısı vahid bir zikr olsun; Sənə bəndəliyim daimi halım olsun! Ey mənim böyüyüm! Ey mənim arxa-dayağım! Ey özümdən şikayət etdiyim Allah! Ya Rəbb! Ya Rəbb! Ya Rəbb! Sənə bəndəlik etmək üçün əzalarımı güclü, yan-yörəmi möhkəm, təvazokarlığımı səmimi, bəndəlik arzumu daimi et! Ta ki, Sənin görüşünə tələsənlərlə birgə mən də tələsim, Sənə can atanlarla birgə mən də can atım, Sənin şövqündən alışanlarla birgə mən də alışım, Sənə yaxınlaşan xalislərlə birgə mən də yaxınlaşım, Səndən qorxan yəqin əhli ilə birgə mən də qorxum, Sənin hüzurunda toplaşan möminlərlə birgə mən də gəlim! İlahi, pisliyimi istəyənlərə də, məni əziyyətə salanlara da Özün cavab ver! Mənə ən yaxşı bəndən olmağı nəsib et! Şeçilmiş bəndələrin içində məni Özünə hamıdan yaxın və əziz et! Bütün bunlara yalnız və yalnız Sənin fəzlinlə çatmaq mümkündür. İlahi, kərəminə layiq mənə kərəm et, əzəmətinə layiq mənə nəzər sal, rəhmətinə layiq məni qoru! İlahi, dilimə daimi zikrini sal, qəlbimi Özünə məftun et, ən gözəl cavabınla mənə cavab ver, büdrəməyimə göz yum, günahlarımı bağışla! Axı bəndələrinə ibadət etmək kimi dua etməyi də Sən tapşırmısan! Özün də cavab verəcəyini söz vermisən. Ona görə də, ya Rəbb, üzümü dərgahına tutub əllərimi uzatmışam. İzzətinə xatir dualarıma cavab ver, arzularımı rəva et, fəzlinlə ümidsizliyi məndən uzaqlaşdır, cin və insanlardan olan düşmənlərimdən qoru.Ey tez barışan Allah! Duadan başqa heçnəyi olmayan bəndəni bağışla. Bu Sənin üçün çətin deyil. Ey adı dəva, zikri şəfa, itaəti isə ehtiyacsızlıq gətirən Allah! Rəhm et o kəsə ki, ən böyük sərvəti ümid, silahı isə göz yaşıdır.Ey nemət yağdıran! Ey çətinlikləri uzaqlaşdıran! Ey zülmətdə azanlar üçün nur saçan! Ey öyrənmədən bilən! İlahi, Öz xeyir-bərəkətini Məhəmməd və Məhəmmədin soyuna nazil et. İlahi, Özünə layiq tərzdə məni qapından yola sal. İlahi, Öz xeyir-bərəkətini peyğəmbərə və onun soyundan olan pak imamlara nazil et, onları saysız-hesabsız salamlarla salamla.
paylaşaq
Kumeyl duasının ərəbcə oxunuşu

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ ذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي لا يَقُومُ لَهَا شَيْ‏ءٌ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلا كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ [غَلَبَتْ‏] أَرْكَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَ يَا آخِرَ الْآخِرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَ أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَ أَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَ أَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خَاشِعٍ أَنْ تُسَامِحَنِي وَ تَرْحَمَنِي وَ تَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيا قَانِعا وَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعا اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ أَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ وَ عَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ وَ عَلا مَكَانُكَ وَ خَفِيَ مَكْرُكَ وَ ظَهَرَ أَمْرُكَ وَ غَلَبَ قَهْرُكَ وَ جَرَتْ قُدْرَتُكَ وَ لا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ اللَّهُمَّ لا أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِرا وَ لا لِقَبَائِحِي سَاتِرا وَ لا لِشَيْ‏ءٍ مِنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلا غَيْرَكَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ تَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي وَ سَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَ مَنِّكَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ مَوْلايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ وَ كَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلاءِ أَقَلْتَهُ [أَمَلْتَهُ‏] وَ كَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَهُ وَ كَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلا لَهُ نَشَرْتَهُ اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلائِي وَ أَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي وَ قَصُرَتْ [قَصَّرَتْ‏] بِي أَعْمَالِي وَ قَعَدَتْ بِي أَغْلالِي وَ حَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي [آمَالِي‏] وَ خَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَ نَفْسِي بِجِنَايَتِهَا [بِخِيَانَتِهَا] وَ مِطَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلِي وَ فِعَالِي وَ لا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي وَ لا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَ إِسَاءَتِي وَ دَوَامِ تَفْرِيطِي وَ جَهَالَتِي وَ كَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَ غَفْلَتِي وَ كُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ [فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا] رَءُوفا وَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفا إِلَهِي وَ رَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَ النَّظَرَ فِي أَمْرِي إِلَهِي وَ مَوْلايَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْما اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي وَ لَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ عَدُوِّي فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَى وَ أَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءُ فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ [مِنْ نَقْضِ‏] حُدُودِكَ وَ خَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ [الْحُجَّةُ] عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَ لا حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ وَ أَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَ بَلاؤُكَ وَ قَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي مُعْتَذِرا نَادِما مُنْكَسِرا مُسْتَقِيلا مُسْتَغْفِرا مُنِيبا مُقِرّا مُذْعِنا مُعْتَرِفا لا أَجِدُ مَفَرّا مِمَّا كَانَ مِنِّي وَ لا مَفْزَعا أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي وَ إِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَعَةِ [سَعَةٍ مِنْ‏] رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ [إِلَهِي‏] فَاقْبَلْ عُذْرِي وَ ارْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي وَ فُكَّنِي مِنْ شَدِّ وَثَاقِي يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي وَ رِقَّةَ جِلْدِي وَ دِقَّةَ عَظْمِي يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَ ذِكْرِي وَ تَرْبِيَتِي وَ بِرِّي وَ تَغْذِيَتِي هَبْنِي لابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَ سَالِفِ بِرِّكَ بِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ رَبِّي أَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ وَ بَعْدَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَ لَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَ اعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ وَ بَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَ دُعَائِي خَاضِعا لِرُبُوبِيَّتِكَ هَيْهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ أَوْ تُبْعِدَ [تُبَعِّدَ] مَنْ أَدْنَيْتَهُ أَوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْتَهُ أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَ رَحِمْتَهُ وَ لَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَ إِلَهِي وَ مَوْلايَ أَ تُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً وَ عَلَى أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَ بِشُكْرِكَ مَادِحَةً وَ عَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَ عَلَى ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً وَ عَلَى جَوَارِحَ سَعَتْ إِلَى أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً وَ أَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَ لا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلاءِ الدُّنْيَا وَ عُقُوبَاتِهَا وَ مَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلاءٌ وَ مَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْثُهُ يَسِيرٌ بَقَاؤُهُ قَصِيرٌ مُدَّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلاءِ الْآخِرَةِ وَ جَلِيلِ [حُلُولِ‏] وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَ هُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَ يَدُومُ مَقَامُهُ وَ لا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لا يَكُونُ إِلا عَنْ غَضَبِكَ وَ انْتِقَامِكَ وَ سَخَطِكَ وَ هَذَا مَا لا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي [بِي‏] وَ أَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا إِلَهِي وَ رَبِّي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ لِأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُو وَ لِمَا مِنْهَا أَضِجُّ وَ أَبْكِي لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَ شِدَّتِهِ أَمْ لِطُولِ الْبَلاءِ وَ مُدَّتِهِ فَلَئِنْ صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ وَ جَمَعْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَهْلِ بَلائِكَ وَ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ فَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ وَ رَبِّي صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَ هَبْنِي [يَا إِلَهِي‏] صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَ رَجَائِي عَفْوُكَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلايَ أُقْسِمُ صَادِقا لَئِنْ تَرَكْتَنِي نَاطِقا لَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْآمِلِينَ [الْآلِمِينَ‏] وَ لَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَ لَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ أَ فَتُرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِي وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ [يُسْجَنُ‏] فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ وَ ذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ وَ حُبِسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَ جَرِيرَتِهِ وَ هُوَ يَضِجُّ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَ يُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَ يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَ هُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَ هُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَ رَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ تَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبَانِيَتُهَا وَ هُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّهْ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ[فَتَتْرُكَهُ‏] فِيهَا هَيْهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَ لا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَ لا مُشْبِهٌ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَ إِحْسَانِكَ فَبِالْيَقِينِ أَقْطَعُ لَوْ لا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلادِ مُعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدا وَ سَلاما وَ مَا كَانَ [كَانَتْ]‏ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرّا وَ لا مُقَاما [مَقَاما] لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ أَنْ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ وَ أَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئا وَ تَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّما أَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنا كَمَنْ كَانَ فَاسِقا لا يَسْتَوُونَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا وَ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَ حَكَمْتَهَا وَ غَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ وَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُهُ وَ كُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ وَ كُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُودا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي وَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ وَ بِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ وَ أَنْ تُوَفِّرَ حَظِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ ‏[تُنْزِلُهُ] أَوْ إِحْسَانٍ فَضَّلْتَهُ [تُفَضِّلُهُ‏] أَوْ بِرٍّ نَشَرْتَهُ [تَنْشُرُهُ‏] أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ [تَبْسُطُهُ‏] أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ أَوْ خَطَإٍ تَسْتُرُهُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ وَ مَالِكَ رِقِّي يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي يَا عَلِيما بِضُرِّي [بِفَقْرِي‏] وَ مَسْكَنَتِي يَا خَبِيرا بِفَقْرِي وَ فَاقَتِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَ قُدْسِكَ وَ أَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ أَسْمَائِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي مِنَ [فِي]‏ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَ أَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَ أَوْرَادِي [إِرَادَتِي‏] كُلُّهَا وِرْدا وَاحِدا وَ حَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدا يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلِي يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكَوْتُ أَحْوَالِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي وَ اشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي وَ هَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَ الدَّوَامَ فِي الاتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ وَ أُسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَارِزِينَ [الْمُبَادِرِينَ‏] وَ أَشْتَاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَاقِينَ وَ أَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ وَ أَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ وَ أَجْتَمِعَ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ وَ مَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبا عِنْدَكَ وَ أَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَ أَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ فَاِنَّهُ لا يُنَالُ ذَلِكَ إِلا بِفَضْلِكَ وَ جُدْ لِي بِجُودِكَ وَ اعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَ احْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ اجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجا وَ قَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّما وَ مُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ اغْفِرْ زَلَّتِي فَاِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَ أَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَ إِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي مُنَايَ وَ لا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَ اكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا اغْفِرْ لِمَنْ لا يَمْلِكُ إِلا الدُّعَاءَ فَاِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ يَا مَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَ ذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَ طَاعَتُهُ غِنًى ارْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ وَ سِلاحُهُ الْبُكَاءُ يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا دَافِعَ النِّقَمِ يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ يَا عَالِما لا يُعَلَّمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَيَامِينِ مِنْ آلِهِ [أَهْلِهِ‏] وَ سَلَّمَ تَسْلِيما [كَثِيرا]
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.