Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Qurani-Kərimdən seçilmiş dualar

Qurani-Kərimdən seçilmiş dualar
+16
  • 10 avqust 2016
  • Bölmə: Dualar
  • Baxış: 22 019
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: admin
Mətndə qrammatik səhv var?
Qurani-Kərimdən seçilmiş dualar


Bismillahir Rəhmanir Rəhim...


1. "Rabbənə zaləmnə ənfusənə və ən ləm təğfir lənə və tərhmnə lənəkunənnə minəl - xasirin"
"Ey rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və mərhəmət etməsən, biz şübhəsiz ki ziyana düşənlərdən olarıq" (əl-Əraf,23) ;

2. "Rabbi inni əuzu bikə ən əsələkə mə leysə li bihi elmun və illə təğfir li və tərhəmni əkun minəl-xasirin"
"Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən Sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram" ( Hud, 47) ;

3. "Rabbi-ğfirli va livalideyyə va limən dəxalə beytiyə muminən va li-l-mumininə val-muminət va lə təzidiz-zaliminə illə təbəra"
"Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mənim evimə mömin kəmə daxil olan kimsəni və (Qiyamət gününə qədər olacaq) bütün mömin kişiləri və qadınları bağışla. Zalimlərin isə ancaq həlakını artır" (Nuh,28).

4. "Rabbənə təqabbəl minnə,innəkə əntə-səmiyul-alim "
"Ey Rəbbimiz! (Bu xeyirli işi) məndən qəbul et, sən doğrudan da, (hər şeyi) Eşidən və Bilənsən" (əl-Bəqərə , 127).

5. "Va tub aleynə, innəkə əntə-t-tavvəbu-r-rahim"
"Tövbəmizi qəbul et! Həqiqətən Sən tövbələri qəbul Edən və Mərhəmətlisən" (əl-Bəqərə,128).

6. "Rabbi-c-alni muqayimə-s-saləti va min zurriyəti.Rabbənə va təqabbəl duai"
"Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılanlardan et. Ey Rəbbim, duamı qəbul buyur!" (İbrahim,40).

7. "Rabbənə-ğ-firli va livalideyyə va lil-mumininə yəumə yəqumul-hisəb"
"Ey Rəbbimiz! Haqq-hesab çəkilən gün məni, ata-anamı və möminləri bağışla" (İbrahim, 41).

8. "Rabbi həb li hukmən va əlhiqni bi-s-salihin vacəl li lisənə sidqin fil-axirin va-c-alni min varəsəti cənnətin-nəim"
"Ey Rəbbim! Mənə hikmət bəxş et və məni salehlərə qovuşdur. Sonra gələnlərarasında mənə yaxşı ad qismət et! Məni Nəim cənnətlərinin varislərindən et!" (əş-Şuəra,83-85).

9. "Rabbi həb li minə- s- salihin"
"Ey rəbim! Mənə salehlərdən olan bir övlad bəxş et!" (əs-Saffat, 100).

10. "Rabbənə aleykə təvəkkəlnə va ileykə ənəbnə vaileykə-l-masir".
"Ey Rəbbimiz! Biz ancaq Sənə təvəkkül etdik, tövbə edib ancaq Sənə qayıtdıq. Axır dönüş də ancaq sənin hüzurunadır" (əl-Mumtəhinə, 4).

11. "Rabbənə lə təcalnə fitnətən li-l-ləzinə kəfəru va-ğ-firlənə. Eabbənəinnəkə əntə-l-azizul-həkim"
"Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlərin əlinə salma! Bizi bağışla, həqiqətən, Sən yenilməz qüvvət və hikmət Sahibisən" (əl-Mumtəhinə, 5).

12. "Rabbi əvzini ən əşkura nimətəkə-l-ləti ənamtə aleyyə və alə valideyyə va ən əmələ salihən tərdah va ədxilni birahmətikə fi ibədikə-s-salihin"
"Ey Rəbbim! Mənə mənim özümə və ata-anama ehsan buyurduğun nemətə şükr etmək, Sənin razı qalacağın yaxşı iş görmək üçün ilham (qüvvət) ver! Və məni öz mərhəmətinlə saleh bəndələrinin sırasına daxil et!" (ən-Nəml, 19).

13. "Rabbi həb li min lədunkə zurriyyətən tayyibə, innəkə səmiu-d-dua"
"Ey Rəbbim! Mənə də öz tərəfindən bir övlad bəxş et! Sən həqiqətən, duaları eşidənsən!" (Ali-İmran, 38).

14. "Rabbi lə təzərni fərdən va əntə xayru-l -varisin"
"Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz,varissiz) buraxma. Sən varisləri ən yaxşısısan" (əl-Ənbiya, 89).

15. "lə iləhə illə ənt subhənəkə inni kuntu minə-z-zalimin"
"Səndən başqa heç bir (ibadətə layiq olan) ilahi yoxdur. Mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam " (əl-Ənbiya, 87).

16. "Rabbi-ş-rahli sadri va yəssir li əmri va-h-lul uqdətən min lisəni yəfqahu qauli"
"Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar" (Ta ha, 25-28).

17. "Rabbi inni zaləmtu nəfsi fə-ğ-firli"
"Ey Rəbbim! Mən özüm-özümə zülm etdim. Məni bağışla!" (əl-Qasəs, 16).

18. "Rabbənə əmənə bimə ənzəltə va-t-təbənə-r-rasulə fəktubnə məəş-ş-şəhidin"
"Ey Rəbbimiz! Bizə nazil etdiyinə iman gətirdik və peyğəmbərinə tabe olduq. Artıq bizləri şahid olanlarla bir yerdə yaz" (Ali İmran, 53).

19. "Rabbənə lə təcəlnə fitnətən li-l-qaumi-z-zalimin va nəccinə birahmətikə minə-l-qaumi-l-kafirin"
"Ey Rəbbimiz! Bizi zalim tayfanın fitnəsinə uğratma! Zalim tayfanın əlində sınağa çəkmə, və bizi öz mərhəmətinlə kafirlərin əlindən qurtar!" (Yunus, 85-86).

20. "Rabbənə-ğfirlənə zunubənə va israfənə fi əmrinə va səbbit əqdəmənə va-n-surnə alə-l-qaumi-l-kəfirin".
"Ey Rəbbimiz! Günahlarımıza və işlərimizdə həddimizi aşdığımıza görə bizi bağışla, qədəmlərimizi möhkəmləndir və kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!" (Ali İmran, 147).

21. "Rabbənə ətinə min lədunkə rahmətən və həyyi lənə min əmrinə raşədə"
"Ey Rəbbimiz! Bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver!" (əl-Kəhf, 10).

22. "Rabbi zidni ilmən"
"Ey Rəbbim! Mənim elmimi artır!" ( Ta ha, 114 ).

23. "Rabbi əuzu bikə min həmzəti-ş-şəyatin va əuzu bikə rabbi ən yəhdurun"
"Ey Rəbbim! Mən şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram! Onların yanımda olmalarından Sənə pənah aparıram, ey Rəbbim!" (əl-Muminun, 97-98).

24. "Rabbi-ğ-firli va-rhəm va əntə xeyru-r-rahimin"
"Ey Rəbbim! Bağışla və rəhm et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan" (əl-Muminun, 118).

25. "Rabbənə ətinə fi-d-dunyə həsənətən va fi-l axirəti həsənətən və qınə azəbə-n-nər"
"Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru!" (əl-Bəqərə, 201).

26. "Səminə va ətanə ğufranəkə rabbənə va ileykə-l-masir"
"Eşitdik və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Sənin dərgahına (hüzuruna ) qayıdacağıq " (əl-Bəqərə, 285).

27. "Rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə au əxtanə rabbənə va lə təhmil aleynə au əxtanə rabbənə va lə təhmil aleynə isran kəmə haməltəhu alə-l0ləzinə min qablinə rabbənə va lə tuhəmmilnə mə lə taqətə lənə bihi vafu annə vağfir lənə varhəmnə əntə məulənə fənsurnə alə-l-qaumi-l-kəfirin"
"Ey Rəbbimiz, unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizi ağır yükləmə. Ey Rəbbimiz, güvümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əvf edib bağışla, bizə rəhm et! Sən bizim ixtiyar Sahibimizsən.Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!" (əl-Bəqərə, 286).

28. "Rabbənə lə tuziğ qulubənə bədə iz hədəytənə va həb lənə lədunkə rahmətən innəkə əntə-l-vahhəb"
"Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə salma! Bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən doğrudan da bəxşiş verənsən!" (Ali İmran, 8).

29. "Rabbənə mə xaləqtə həzə batilən subhənəkə fəqinə azəbə-n-nər rabbənə innəkə mən tudxili-n-nəra fəqəd əxzəytəhu va mə li-z-zaliminə min ənsar rabbənə innənə səminə munədiyən yunədi li-liiməni ən əminu birabbikum fə əmənnə rabbənə fəğfir lənə zunubənə va kəffir annə seyyiətinə va təvaffənə məə-l-əbrar rabbənə va ətinə mə vaadtənə alə rusulikə va lə tuxzinə yəumə-l-qiyəməti innəkə lə tuxlifu-l-miyad"
"Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından Özün qoru! Ey rəbbimiz , sən cəhənnəm oduna atdığın şəxsi, əlbəttə , rüsvay edərsən və zalimlərə kömək edən olmaz! Ey Rəbbimiz , həqiqətən, biz: "Rəbbinizə inanın " -deyə iman tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib Sənə iman gətirdik.Indi günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al! Ey Rəbbimiz, Öz peyğəmbərlərin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günündə bizi rüsvay etmə! Əlbəttə, sən öz vədinə xilaf çıxmazsan " (Ali İmran, 191-194).

30. "Rabbənə-srif annə azəbə cəhənnəmə innə azəbəhə kənə ğaramən innəhə səət mustəqqaran va muqamə"
"Ey rəbbimiz, Cəhənnəm əzabını bizdən sovuşdur! Şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir. Doğrudan da, o ən pis məskən, ən pis yerdir" (əl-Furqan, 65-66).

31. "Rabbənə həb lənə min əzvacinə va zurriyətinə qurratə əyinun va-c-alnə li-l-muttəqinə iməmə"
"Ey Rəbbimiz! Bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam (rəhbər) et!" (əl-Furqan,74).

32. "Rabbənə-ğ-fir lənə va li ixvaninə-l-ləzinə səbəqunə bi-l-imən va lə təcəl fi qulubinə ğıllən li-l-ləzinə əmənu rabbənə innəkə raufun rahim"
"Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə, həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, Sən, həqiqətən, şəfqətli və mərhəmətlisən" (əl-Həşr, 10).

33. "Rabbənə ətmim lənə nuranə vəğfir lənə innəkə alə kulli şeyin qadir"
"Ey Rəbbimiz! Bizim nurumuzu tamam-kamal elə və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən" (ət-Təhrim, 8).

34. "Rabbical həzə-l-bələdə əminən vacnubi va bəniyyə ən nəbudə-l-əsnam"
"Ey Rəbbim, bu diyarı (Məkkəni) əmin -amanlıq yurdu et! Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq et!" (İbrahim, 35).

35. "Rabbi inni limə ənzəltə ileyyə min xeyrin fəqir"
"Ey rəbbim! Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə möhtacam" (əl-Qəsəs, 24).

36. "Rabbi-nsurni alə-l-qaumi-l-mufsidin"
" Ey Rəbbim! Fitnə-fəsad törədən qövmə qarşı mənə yardım et! " (əl-Ənkəbut, 30).

37. "Həsbiyəllahu lə iləhə illə huva alryhi təvəkkəltu va hua rabbu-l-arşi-l-azım"
" Mənə təkcə Allah yetər, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur, O, əzəmətli Ərşin Sahibidir " (ət-Tövbə, 129).

38. "Asə rabbi ən yəhdiyəni səvaə-s-səbil"
"Ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru yol göstərsin " (əl-Qəsəs, 22).
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.