İmam Əli Məktəbi İmam Əli Məktəbi İmam Əli MəktəbiShare ətir və hədiyyə mağazası imameli.az
Müqəddəs torpaqlara ziyarət. Whatsapp: 055 811 23 91imameli.az

 Namazın tərcüməsi


1.«Həmd» surəsinin tərcüməsi:

«Bismillahir-rəhmanir-rəhim».

Bismillah: – Başlayıram Allahın adı ilə ki, bütün kəmallara sahib olan və hər nöqsandan pakdır.

Ərrəhman: – Rəhməti genişdir, sonsuzdur.

Ərrəhim: – Rəhməti zati, əzəli və əbədidir.

Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin: – Tə`rif, bütün yaranmışlara pərvəriş verən Allaha məxsusdur.

Ərrəhmənir-rəhim: – Bunun mə`nası yuxarıda zikr olundu.

Maliki yəvmiddin: – Bir qüdrətli zatdır ki, cəza gününün hökmranlığı Onunladır.

İyyakə nə`budu və iyyakə nəstəin: – Ancaq Sənə ibadət edir və ancaq Səndən kömək istəyirik.

İhdinəs-siratəl-mustəqim: – Bizi doğru yola hidayət et ki, o, İslam dinidir.

Siratəl-ləzinə ən`əmtə ələyhim: – Ne`mət verdiyin şəxslərin yoluna ki, onlar peyğəmbərlər və peyğəmbərlərin canişinləridir.

Ğəyril-məğzubi ələyhim vələd-dallin: – Qəzəbin tutmuş və yoldan azmış adamların yoluna yox.

2. «Tövhid» surəsinin tərcüməsi

Bismillahir-rəhmanir-rəhim. – Onun mə`nası deyildi.

Qul huvəllahu əhəd: – De [ey Muhəmməd (s.ə.v.v.)] Allah yeganə Allahdır.

Əllahus-səməd: – Bir Allahdır ki, bütün mövcudatdan ehtiyacsızdır.

Ləm yəlid və ləm yuləd: – Övladı yoxdur və O, heç kəsin övladı deyildir.

Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd: – Yaranmışların heç biri Onun kimi deyildir.

3. Rükunun, səcdələrin və onlardan sonra müstəhəbb olan zikrlərin tərcüməsi

Subhanə rəbbiyəl-əzimi və bihəmdih. – Mənim böyük Allahım hər bir eyb və nöqsandan pakdır və mən Ona həmd etməyə məşğulam.

Səmiəllahu limən həmidəh. – Allah, Ona sitayiş edən şəxsin duasını eşitsin və onu bağışlasın.

Subhanə rəbbiyəl-ə`la və bihəmdih. – Mənim pərvərdigarım hamıdan daha yüksəkdir və hər eyb və nöqsandan pak və münəzzəhdir və mən Ona həmd edirəm.

Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh. – Bağışlanmaq diləyirəm, bir Allahdan ki, mənim pərvəriş verənimdir və mən Ona tərəf qayıdıram.

Bihəvlillahi və quvvətihi əqumu və əq`ud. – Uca Allahın köməyi və gücü ilə dururam və otururam.

4. Qunutun tərcüməsi

La ilahə illəllahul-həlimul-kərim. – Helm və kərəm sahibi olan misilsiz, vahid Allahdan başqa bir mə`bud, ilah yoxdur.

La ilahə illəllahul-əliyyul-əzim. – Böyük, yüksək və misilsiz Allahdan başqa mə`bud ilahi yoxdur.

Subhanəllahi rəbbis-səmavatis-səb`i və rəbbil-ərəzinə-səb`i. – Yeddi yerin və yeddi göyün pərvərdigarı olan Allah pak və münəzzəhdir.

Və ma fihinnə, və ma bəynəhunnə və rəbbil-ərşil-əzim.
– O, yerlərdə, göylərdə və onların arasında olan hər şeylərin və böyük ərşin Pərvərdigarıdır.

Vəl-həmdu lillahi rəbbil-aləmin. – Həmd və səna ancaq bütün mövcudların pərvərdigarı olan Allaha məxsusdur.

5. Təsbihati-ərbəənin tərcüməsi


Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər.

Yə`ni: Mütəal Allah pak və münəzzəhdir. Səna yalnız Ona məxsusdur, bərabəri olmayan Allahdan başqa bir tanrı yoxdur. O, vəsf edildiyindən daha böyükdür.

6. Təşəhhüd və salamın kamil tərcüməsi

Əlhəmdu lillah, əşhədu ən la ilahə illəllah, Vəhdəhu la şərikə ləh.

Yə`ni: – Həmd Allaha məxsusdur və şəhadət verirəm, Allahdan başqa mə`bud yoxdur və şəriki yoxdur.

Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh.

Şəhadət verirəm ki, Muhəmməd səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm Allahın bəndəsi və Rəsuludur.

Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd.

Pərvərdigara! Muhəmmədə və ali Muhəmmədə rəhmət göndər.

Və təqəbbəl şəfaətəhu vərfə` dərəcətəh.

Peyğəmbərin şəfaətini qəbul et və onun dərəcəsini Öz yanında yüksəlt.

Əssəlamu ələykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh.

Ey Peyğəmbər! Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti sənə olsun.

Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin.

Xudavəndi-aləmin salamı biz namaz qılanlara və Allahın yaxşı bəndələrinə olsun.

Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.

Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti siz mö`minlərə olsun.

Oxşar xəbərlər
Kəlmeyi Şəhadət
əşhədu ən la ilahə illəlah əşhədu ənnə Muhəmmədən Rəsullulah. Əşhədu ənnə əmirlə mu-mininə əliyyən Vəliyyullah. Tərcüməsi şəhadət verirəm ki. Allahdan başqa pərəstişə layiq İlah yoxdur . şəhadət verirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və rəsuludur. şəhadət

Namazın tərkibi haqqında
AZAN "Allahu əkbər" 4 dəfə "Əşhədu ən la ilahə illəllah" 2 dəfə "Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah" 2 dəfə "Əşhədu ənnə Əmirəl-mu''mininə Əliyyən vəliyyullah" 2dəfə (Bu zikr azanın tərkib hissəsi deyildir və savab qəsdi ilə deyilir.) "Həyyə

Qəbiristan duası
Həzrət Əli (ə.s) - dan nəql olunub ki, hər kəs qəbiristana daxil olarkən ölülərə bu duanı oxusa, həmin şəxsin ata-anasına və özünə bütün günahları bağışlanır və nameyi əməlinə ibadət və savablar yazılır. Dua budur: Əlla hümmə səlli əla

İxlas surəsi
Ixlas (Tovhid) suresi: "Bismillahir-rəhmanir-rəhim" Bağışlayan ve mehriban Allahin adı ile. "Qul huvəllahu əhəd" De ki, odur yeganə Allah. "Allahus-səməd" (O) Allah ehtiyacsızdır. "Ləm yəlid və ləm yuləd" Doğmayıb, doğulmayıb "Və ləm

Namazın tərcüməsi
"Allahu əkbər" Allah hər şeydən böyükdür. Həmd surəsi: "Bismillahir-rəhmanir-rəhim" Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. "Əlhəmdü lillahi Rəbbil-aləmin" Həmd-sənə və tə'rif aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. "Ər-rəhmanir-rəhim" RəhmHörmətli « Qonaq », sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.    
   Cəmi istifadəçilər: 3
   Qonaqlar: 1

   Online İstifadəçilər: 
   ---

    Saytda olmuş ən son 20 nəfər: 
   ---